Какво влезе в парламента тази седмица (14-18 декември 2009)

Проект на Закон за развитие на академичния състав в Република България

Внесен на 11.12.2009 година от Министерски съвет

Законът урежда основните принципи за развитието на академичния състав, както и условията и реда за придобиване на научна степен „доктор" и за заемане на академични длъжности. Основни положения в законопроекта са:

 • Присъждането на научна степен „доктор" се осъществява от акредитираните висши училища и научни организации, след успешна защита на дисертационен труд, който се оценява от комисия формирана от представители на съответната научна организация;
 • Академичните длъжности във висшите училища и научните организации са:
 • „Асистент" (до сега „асистент","старши асистент" и „главен асистент") за висшите училища и „изследовател" (до сега „научен сътрудник") за научните организации;
 • „Доцент" (както до сега) за висшите училища и „старши изследовател" (до сега „старши научен сътрудник II степен") за научните организации;
 • „Професор" (както до сега) за висшите училища и „главен изследовател" ( до сега „старши научен сътрудник I степен") за научните организации;

Изброените научни длъжности ще се определят от съответните висши училища и научни организации, а не както до сега от Висша атестационна комисия. Академична длъжност ще може да се заема само от лица с придобита науча степен „доктор". Конкурси за заемане на академична длъжност ще могат да се откриват само ако съответната организация може да осигури необходимата за длъжността преподавателска заетост.

 • Въвеждат се неакадемични длъжности – висшите училища могат да назначават на

неакадемични длъжности "стажант-асистент" и "преподавател по практически дисциплини", а научните организации – "стажант изследовател". На неакадемични длъжности ще могат да бъдат назначавани докторанти, отчислени с право на защита, но незавършили процедурата по защита на дисертация;

 • Въвежда се диференцирано заплащане, в зависимост от показателите на системата за оценяване на съответната организация;
 • Закрива се Висшата атестационна комисия.
 • Създава се контролна комисия към МОМН, която извършва проверки за спазване на процедутите за придобиване на научна степен „доктор" и за заемане на академични длъжности.

Законопроект за  изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Внесен на 11.12.2009 от Министерски съвет в Комисия по труда и социалната политика

 • Премахва се, действащото до сега ограничение за срока за получаване на месечна социална помощ (до сега 12 месеца);
 • Въвежда се целева социална помощ за хората с трайни увреждания, която ще замени отпусканата до момента интеграционна добавка. Целевата помощ ще се определя на принципа за прилагане на доходен критерий, вземайки се предвид и степента на намалена трудоспособност, както и вида и степента на увреждането. В подзаконова уредба, регламентираща условията и реда за предоставяне на социални помощи, размерът на този вид помощ за хора с трайни увреждания ще се диференцира според степента на риск за изпадане в бедност;
 • Целевата помощ за железопътен и автобуден транспорт за многодетни майки се трансформира като нов вид помощ в Закона за семейни помощи за деца;
 • Въпросите, касаещи социалното подпомагане се пренасочват от Съвета за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика, към Националния съвет по въпросите за социалното включване към Министерски съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество;
 • Въвежда се нов подход при предоставянето на социални услуги, включващ анализ на потребностите на различните целеви групи по общини и области. Със съдействието на областните управители и общинските съвети ще се извършва планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето на социални услуги на областно и общинско ниво.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграцията на хората с увреждания

Внесен на 11.12.2009 от Министерски съвет в Комисия по труда и социланата политика

 • Предвижда се създаване на условия за участие на неправителствени организации при определянето на политиката за интеграция на хората с увреждания. На тях ще се предлага участие в сътрудничество с национално представителни организации и социални партньори, работещи в областта на интеграципта и защита правата на хората с увреждания, както и участие в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания, като критериите за това участие ще бъдат описани в подзаконова уредба. Участието на НПО в съвета ще бъде до 15% от състава му;
 • Разширява се консултативната функция на Националния съвет за интеграцип на хора с увреждания, като се предлага той да дава становища по всички нормативни акотове, стратегии, планове и програми, засягащи правата на хората с увреждания и тяхната интеграция. Предлага се председател на съвета да бъде министърът на труда социалната политика;
 • Засилва се значението на социалната оценка като средство за анализ на състоянието и възможностите на хората с увреждания и необходимите инструменти за тяхната интеграция. Това включва изготвяне на индивидуални планове за интеграция на база на тази оценка, както и отпускане на целева помощ за изработване и покупка на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, като в социалната оценка се прави мотивирано предложение за такава помощ. В състава на комисията, която изготвя социалната оценка се предвижда да участват лекар, психолог и педагог;
 • Предлагат се две нормативни промени, насочени към социалната защита на хора с увреждания чрез парично подпомагане:
 • Първата промяна е свързана с трансформирането на месечната добавка за интеграция на хората с трайни увреждания в месечна целева помощ по смисъла на внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социланото подпомагане. Целевата помощ ще бъде на принципа за птилагане на доходен критерий, вземайки предвид и степента на намалена трудоспособност, както и вида и степента на увреждането;
 • Втората промяна е свързана с месечната добавка за деца с трайни увреждания. Предлага се тя да бъде част от семейното подпомагане;
 • Предвижда се въвеждането на нов вид финансова подкрепа, предназначена за ползване на социални услуги, услуги за медицинска рехабилитация, услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация, услуги за достъп до интегрирано образование и обучение, както и услуги за осигуряване на достъпна среда. Предлага се подкрепата да се предоставя на базата на изготвена социална оценка, съдържаща мотивирано решение за предоставяне на такъв вид подкрепа;
 • Въвежда се изискване за регламентиране контрола по отношение на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медеицински приспособления за хора с увреждания. Предлага се контролът да се осъществява от Агенцията за хората с увреждания;
 • Предвижда се установяване на координационен механизъм между МТСП, МЗ и НЗОК за взаимодействие при осъществяване на дейностите свързани с предоставянето на социални помощи за хора с увреждания ;
 • Предлага се въвеждане на глоба под формата на парична санкция в размер от 10000 до 20000 лв. за нарушения на условията и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощи за хора с увреждания, като приходите ще се внасят като приход в Агенцията за хората с увреждания и ще се разходват за социални програми и проекти.2

* Стажант в ИПИ

2 Пълния текст на законопроектите може да намерите тук.

 


Свързани публикации.