Какво влезе в парламента през последната седмица (2-9 юли 2010)

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 

Внесен на 06/07/2010 от Министерски съвет

Въвеждат се изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС). Разширява се обхватът на съществуващия контрол по отношение и на продукти и оборудване, които зависят от ВНОС. Постепенно се прекратява употребата на ВНОС, за да се осигури използването единствено на регенерирани или рециклирани, ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) и с цел намаляване на емисиите на ВНОС в атмосферния въздух. Въвеждат се принудителни административни мерки с цел осигуряване прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1005/2009. За да се избегнат нарушенията, се актуализират глобите и имуществените санкции.

 

Проектозакон за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители

Внесен на 06/07/2010 от Министерски съвет

По данни на Агенцията по вписванията през периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. в 113 служби по вписванията са направени 422 000 безплатни справки. Един от най-ниските размери на таксите по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, е 3 лв. – за справка, предоставена присъствено. На базата на тази минимална такса изчислената обща стойност на безплатните справки възлиза на 1 266 000 лв. Отделно от справките се издават и безплатни удостоверения и преписи. На частните съдебни изпълнители са издадени безплатно 8257 удостоверения, 31 237 преписа и са направени 28 048 справки. По-голяма част от исканията за издаване на справки, удостоверения и преписи постъпват по пощата и след изготвянето им се изпращат съответно по пощата, като писмата се подписват от служител на службата по вписванията и се заверяват от съдия по вписванията. Тези допълнителни действия водят до увеличаване на разходите по безплатно предоставяните услуги, тъй като към направените материално-технически разходи по изработването и разпечатването на съответния документ се добавят и пощенските разходи по изпращането му.

След изменението на чл. 16, ал. 2, за получаване на писмени справки и сведения, на копия и извлечения от документи, съдържащи информация за длъжника по ал. 1 и по чл. 431, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, както и за вписване на обезпечителни мерки, се дължат държавни и местни такси.

 

*Стажант в ИПИ. 


Свързани публикации.