Какво влезе в парламента? (22.07.2010-29.07.2010)

Законопроект за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Внесен на 22.07.2010 от Министерски съвет

 

В условията на продължаваща финансова и икономическа криза и наличието на финансов дефицит по бюджета на Република България за 2010 г. търсенето на възможности за намаляване на разходите в администрацията е изключително належащ въпрос.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” агенцията организира и осъществява комуникациите на Република България с дипломатическите и консулските представителства и криптографската сигурност на обменяната информация, като осигурява необходимия персонал в задграничните представителства. Държавните служители се командироват дългосрочно в задграничните представителства на Република България при условията и по реда на Закона за дипломатическата служба (ЗДС). Съгласно Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г., служителите на агенцията, за времето на задграничния мандат получават освен командировъчни средства в чужда валута и средства за пътните разходи, за разходите за пренасянето на личен непридружаван багаж, за подходящо жилище или средства за наем, средства за разходи за медицинско обслужване и  здравно осигуряване – за себе си и за членовете на семейството си, разходи за обучение на деца, както и възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение.

Използването на средства по това перо по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” може да бъде облекчено чрез нормативно определяне на по-нисък размер на тези възнаграждения – половината от основното месечно възнаграждение, определено съобразно техния ранг и степен, и от допълнителното възнаграждение за прослужено време и чл. 71, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.