Как се прави е-government?

От няколко години в България все по-често се говори за опростяване навзаимодействието на гражданите с правителството и за намаляване на разходитеза това. За целта се предприемат различни по характер инициативи, като особеновнимание – поне на думи – се обръща на идеята за електронно правителствоили както стана популярно да се пише е-правителство. За съжаление, подобнона други добри идеи, засега реализирането на този проект не се получавас желаната скорост. За да подскажем едно решение, ние потърсихме примериза успешна реформа в тази насока и открихме пример, който заслужава да сеотбележи.

Нашият пример в този случай е Гватемала. Това е малка страна, която сенамира в Централна Америка и е приблизително еднаква с България по размерна територията, а населението и е над 14 млн. души. Страната не е многоразвита икономически, но това не пречи на управляващите да предприемат реформа,която значително да опрости работата с правителството.

През август 2001 г. в страната започва изграждането на система, нареченаBancaSAT, която да позволи подаването на данъчни декларации и плащанетона данъци онлайн, като през декември 2002 г. чрез нея вече се събират 84%от данъчните приходи. Тя се характеризира с ниски транзакционни разходи,по-качествена услуга и се възприема положително от хората.

Преди въвеждането на системата попълването и подаването на данъчните декларациистава само на хартия, след което се документите се преработват в електроненвид от служителите на банките, отпечатват се и се изпращат на данъчнатаслужба в рамките на 5 дни. Информацията се обработва още веднъж в данъчнатаслужба и се изпраща за съхранение. По този начин се създават огромни разходивъв всеки от етапите на процеса, като чакане на опашки, възможни грешкипри преписването и загуба на информация.

Новият модел позволява на гражданите да се свързват с интернет страницатана собствената си банка, където избират иконата на BancaSAT. След като серегистрират с потребителското си име и парола, дадени им преди това от същатабанка, те избират вида да декларацията според данъка – за личен доход, заДДС и т.н. – и я попълват онлайн. След това банката дебитира сметката наданъкоплатеца с размера на дължимата сума, а няколко минути по-късно сеполучава потвърждение за плащането. Освен това системата позволява на счетоводителитеда декларират и плащат данъци от името на клиентите си ако покажат документ,който удостоверява съгласието за това.

Докато повечето фирми разполагат с връзка с интернет, мнозинството от хоратанямат. Ето защо в клоновете на банките са сложени компютри, които се използватза новата система.

Проектът BancaSAT стартира през август 2001 г., като на всеки шест месецасе пуска нова версия, която съдържа повече възможности, включително подаванена митнически декларации, представителство и промяна на личните данни онлайн.

Разбира се, проектът не се осъществява безпроблемно, но ангажиментът отстрана на всички заинтересовани групи помага трудностите да бъдат преодолени.Първият проблем е с екипа, отговорен за проекта. Той се състои от 5 човека,включително и международни консултанти, които обединяват местния и световнияопит. Друг проблем е силната съпротива от страна на администрацията и данъкоплатците.Първите виждат възможността да загубят работата си, а вторите не са сигурниза ползите от системата. Все пак, противоречията са изгладени чрез участиетона всички групи, като данъкоплатците са убедени от множество презентациив предимствата на BancaSAT, а служителите от данъчната администрация сапренасочени на други отговорности, като одитиране на новата система и другиначини за подобряване на качеството на услугите за гражданите.

Друго предизвикателство е приемането на ново законодателство за подаванетона декларации по електронен път. Процесът е съгласуван с данъчната службаи министерството на финансите. В началото използването на процеса при електронниразплащания поражда съмнения и несигурност, но уверенията, че систематае проработила в други страни, спомагат съпротивата да бъде преодоляна. Данъчнитезакони са променени през 2001 г., за да позволят декларирането по електроненпът. За да се идентифицират данъкоплатците, търговските банки, на коитоса клиенти, им дават име и парола. По този начин банките изпълняват трироли, които по принцип са функции на данъчните служби в останалите страни.В Гватемала банките са оторизирани да издават сертификат за идентификацияна данъкоплатците, да събират декларациите и да извършват плащанията.

Разходи и ползи

Разходите за проекта се възлизат на $220 хил., предимно за консултантии оборудване. Комисионните за банките се запазват същите, както за декларациитена хартия, така и по електронен път. В момента сумата е в размер на 0.085%от събрания данък и $0.1 за декларация.

Ползите се оценяват на базата на няколко критерия относно проектите отподобен вид. Те са: полезност за гражданите, потенциал за подобряване наефективността на агенцията и вероятност за приключване на проекта в рамкитена 18 до 24 месеца.

Главната цел е да се подобрят услугите на данъчната служба. Ползите загражданите са значителни и обхващат декларирането и плащането на данъцитепо всяко време и навсякъде, както и намаляване на транзакционните разходи.Оперативните разходи също се понижават, тъй като попълването на хартия,грешките при писане и използването на кеш се премахват. Всичко това се отнасяи за данъчните служби.

От самото си начало проектът демонстрира положителното си въздействие върхудейността на данъчната служба, като изглажда много от процедурите в неяи служи като средство за подобрения в други области като нова система заодит на данъкоплатците и за модернизиране на митниците. Времето за събиранена информацията от банките драматично намалява – от 5 дни на няколко секунди.Освен това се спестяват много средства от инфраструктура, работа с хартияи отпечатване.

Ефективността на служителите също се повишава. Отговорностите на персоналасе пренасочват към одитиране, което допринася за откриване на забавени плащанияи избягване на данъчното облагане.

Един от основните успехи на проекта е бързото му осъществяване. Той давапърви плодове 6 месеца след началната си дата. На основата на това постижениена всеки 6 месеца се развиват нови версии на системата и се добавят новифункции.

Като заключение ще посочим основните уроци от тази реформа, които се надяваме,че ще послужат и на българското правителство:

· Дефиниране на ясна цел;
· Бързо провеждане;
· Приемане на адекватни закони;
· Даване на приоритет на качеството на услугите;
· Партньорство с частния сектор.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.