Източна Европа – не финансова криза, а криза на търсенето

Световната банка публикува първата част на изследване за влиянието на световната криза върху фирмите, в която са включени шест страни от Източна Европа – България, Унгария, Турция, Литва, Латвия и Румъния. Изследвани са ефектите върху ключови за частния сектор компоненти: продажби, заетост, финанси и очакване за бъдещето.

Обобщените резултати от изследването показват, че основният ефект на кризата върху фирмите в изследваните страни е свиване на търсенето. На второ място сред негативните последици, фирмите са посочили съкращаване на работната сила, което влияе най-вече върху постоянно наетите. Във всички страни, освен в Румъния, фирмите са използвали повече вътрешно финансиране. Освен това, много от фирмите, особено в Румъния, изпитват сериозни финансови затруднения. Въпреки това, по-голямата част от фирмите в четири от изследваните страни са оптимисти относно размера на продажбите си за в бъдеще.

Коя от последиците от кризата оказва най-голямо влияние? /% от отговорилите фирми по страни/

Източник: Financial Crisis Survey/Enterprise Surveys

Продажби

Най-големият проблем на фирмите е намалелият обем на продажбите. Като цяло, фирмите в шестте страни отбелязват спад. Ефектът от финансовата криза, измерен в процентен спад на продажбите, проявява зависимост от размера на фирмите: големите фирми отчитат по-малък процент на свиване на продажбите, отколкото средните и малките. Изключение правят едниствено Румъния и Унгария, където средните фирми отчитат малко по-голям спад, от колкото големите.

В България 14% от фирмите са увеличили продажбите си през юли 2009, спрямо същия месец през 2008 година, а 66,33% са регистрирали спад. През изследвания период обемът на реализираната продукция е спаднал с 20,5%. С 39%  са се свили продажбите, предназначени за директен експорт.

Спад в обема на продажбите през юли 2009, спрямо юли 2008 година (%)

Източник: Financial Crisis Survey/Enterprise Surveys

Изследването отчита и влиянието на икономическата криза върху използването на капацитета на фирмите в производството (съотношението на използваните ресурси на фирмите към цялостният им производствен потенциал). Като следствие от свиването на продажбите, всички страни отбелязват свиване на използвания капацитет в производствения сектор. В изследваните страни, освен в Румъния и Унгария, този показател се ограничава до 15% от производствените възможности. Процентът на фирмите, които отчитат спад на използвания производствен капацитет е над 50% във всички страни, освен Румъния, където е 36%. В България, Литва и Латвия този процент надхвърля 70%.

Спад в степента на използване на пълния капацитет на фирмите в сферата на производството през юли 2009, спрямо юни 2008 (%)

Източник: Financial Crisis Survey/Enterprise Surveys

Заетост

Нивото на постоянна заетост в частния сектор бележи спад. Във всяка от изследваните страни, повече от половината фирми са направили съкращения на заетите на постоянен трудов договор, като изключение прави само България (49%). Дори в Румъния, където средният брой заети на трудов договор нараства за изследвания период,  50% от фирмите са направили съкращения. В шестте изследвани държави, големите фирми са съкращавали повече постоянно заети. Това явление се забелязва най-чувствително в Унгария, където делът на големите фирми, които са намалили работната си сила е чувствително по-голям отколкото при малките и средните, при които има увеличаване за изследвания период. Подобна е ситуацията и в Латвия. В България съкращения на постоянно заети има и в трите групи фирми. 49% от българските фирми са съкратили персонала си на постоянен трудов догор, което е намалило постоянната заетост спрямо същия месец през предходната година с 4,6%.

С изключение на Турция, не се забелязва съществена промяна в средния брой на временно наетите. България, Унгария, Литва и Румъния отбелязват малък спад, влизащ в рамките на статистическата грешка, а Латвия незначителен подем (под 1%). Резултатите за Турция показват най-съществена промяна, както във временната, така и в постоянната заетост. Основната причина за това е, че извадката от турски фирми е само в сферата на производството. Ако този подбор се приложи и за останалите страни, Латвия изпреварва Турция по промяна в средния брой на постоянно заети, съответно 11,3% срещу 9,4%.

Промяна на средния брой заети във фирмите през юли 2009, спрямо юли 2008 (%)

Източник: Financial Crisis Survey/Enterprise Surveys

Финансиране

Според изследването, по време на криза фирмите предпочитат вътрешното финансиране, пред пресрочване на задължения, преструктуриране на задължения, обявяване на фалит. Като цяло, фирмите в четири страни – Унгария, Литва, Латвия и България – са повишили използването на вътрешно финансиране. В Унгария 4% повече фирми спрямо юли 2008 са получили вътрешно финансиране, докато в другите три страни повишението е по-малко. Значителен спад отбелязва Румъния, което се дължи на значителния брой фирми, които кандидатсват за финансиране по европейски програми.

Повече от една четвърт от фирмите в Латвия, Литва и Румъния са пресрочили задълженията си през последната година. В България и Латвия размерът на малките фирми, пресрочили задълженията си е чувствително по-голям от този при големите и средните.

Очаквания

Като цяло очакванията на фирмите за следващата една година са оптимистични. С изключение на Латвия и Унгария, фирмите в повечето страни очакват ръст на продажбите. Най-оптимистични нагласи има при фирмите в Турция, където 50% очакват по-добро развитие до юли 2010. Най-песимистични са в Латвия – само 10%.

Очаквания за промяна в обема на продажбите до юли 2010, спрямо юли 2009 (% от фирмите)

Източник: Financial Crisis Survey/Enterprise Surveys

 

* Стажант в ИПИ

 


Свързани публикации.