Изпълнението на държавния бюджет до края на септември

Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на консолидираната фискална програма до края на месец септември. Общите приходи достигат 17.33 млрд. лв., общите разходи – 13.57 млрд. лв., а излишъкът – 3 353.6 млн. лв., което надвишава 6% от очаквания брутен вътрешен продукт за 2007 г.

  • Общите приходи нарастват с 19.5%, което представлява ускоряване на темпа на растеж спрямо реализирания до края на август (17.4%). Този темп на растеж вероятно ще се запази до края на годината, но дори да се понижи до 15% общите приходи ще бъдат над 23 млрд. лв. (около 41.1% от очаквания БВП за 2007 г.). Това означава, че преизпълнението на приходите ще превиши 1.7 млрд. лв. (3% от БВП за 2007 г.).
  • Данъчните приходи се увеличават с 21.1%, което също представлява по-висок темп на растеж спрямо предходните месеци. Според данните на МФ са събрани 95.3% от планираните приходи от преки данъци, докато при косвените този процент е 76.3%.
  • Приходите от корпоративен данък достигат 1.39 млрд. лв. и представляват 105.3% от планираните за цялата 2007 г. Това се случва въпреки по-ниската ставка от 10% от началото на годината. Причините за това могат да се търсят в по-високата база поради нарастващите печалби и излизането на част от корпоративните доходи „на светло". Все пак растежът на тези приходи в размер на 40.5% леко се забавя спрямо предходните месеци (43.4% до края на август и 47.4% до края на май).
  • Приходите от данъка върху доходите на физическите лица до края на септември са 1.25 млрд. лв., което представлява нарастване с 33.2% спрямо аналогичния период за 2006 г. Това е резултат от повишаването на номиналните доходи в страната, преминаването към облагане на част от доходите на по-висок етаж от прогресията, което повишава ефективната данъчна ставка, и нарасналата заетост. Приходите от ДДФЛ достигат 86.8% от предвидените за годината.
  • Приходите от осигуровки достигат 3.56 млрд. лв., като тези от социалноосигурителни вноски са 2.7 млрд. лв., а от здравни вноски – 857.5 млн. лв. Растежът на приходите от осигуровки спрямо 2006 г. е в размер на 14.5% и се ускорява спрямо предходните месеци. Все пак този растеж ще се понижи до края на годината, тъй като ставката беше намалена с 3 процентни пункта от началото на октомври.
  • Приходите от данъка върху добавената стойност достигат 4.85 млрд. лв., което представлява растеж от 20.3%. Този растеж значително се ускорява спрямо предходните месеци – до края на август темпът е 14.8%, а през май – 10.7%, докато в първите месеци на 2007 беше отрицателен. Причините за растежа са нарасналите доходи и икономическа активност в страната, които обуславят по-голям размер на вноса, и нарасналите цени на някои стоки и суровини на международните пазари. Постъпленията от ДДС представляват 77% от планираните в бюджета.
  • Приходите от акцизи са 2.4 млрд. лв. и следователно нарастват с 33.1%. Този растеж е относително постоянен през последните месеци и може да се очаква темпът да се запази близък до настоящия до края на годината. Причините за по-високите приходи са нарасналите ставки, свързани с достигането на минималните равнища в Европейския съюз, рекордно високите цени на горивата на международните пазари и засиленото вътрешно търсене в страната. Реализираните приходи от акцизи представляват 76.1% от предвидените за годината.
  • Разходите в консолидираната програма нарастват с 9.5% до края на септември, което означава, че темпът им на растеж постепенно се увеличава спрямо предходните месеци. Нещо повече – планираният за тази година бюджетен излишък е в размер на 3% от БВП, което е около 1.7 млрд. лв. Излишъкът към края на септември е в размер на 3.353.6 млн. лв. Следователно от октомври до декември включително правителството ще има възможност да похарчи допълнителни над 1.65 млрд. лв. над реализираните приходи през този период, без да застраши изпълнението на целта си за бюджетен излишък. Това означава около 550 млн. лв. на месец, ако те бъдат изразходвани равномерно.
  • Ефектът от това ще бъде подобен на предходните години – висока инфлация в края на годината, по-висок дефицит по текущата сметка и най-вече ненужни разходи за допълнителни възнаграждения в обществения сектор и за обществени поръчки, които водят единствено до прахосване на средства. Тези разходи биха могли да бъдат спестени, тъй като не водят до по-голямо количество или по-високо качество на публичните услуги, единствената им цел е преразпределение на значителни по размер доходи. Спестените от някои министерства суми в рамките на ограничението за 90% от разходите показват, че те спокойно биха могли да изпълняват функциите си с по-малко средства и това би подобрило ефикасността на използването им.
  • За пореден път се доказва, че е възможно общественият сектор с по-малко пари да произвежда същия, а дори и по-добър продукт. Ако това вече беше реализирано, щеше да позволи и по-сериозно намаление на данъците през 2007 г., като например понижение на осигуровките с още поне 10 процентни пункта.

Свързани публикации.