Изпълнението на бюджета за полугодието

Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на консолидирания държавен бюджет за първата половина на 2008 г. Приходите надхвърлят 14 млрд. лв., докато разходите са 9.89 млрд. лв., което означава, че излишъкът е над 3.78 млрд. лв. или над 5.5% от очаквания брутен вътрешен продукт за годината.

Нарастването на приходите е значително – с 24.7% спрямо аналогичния период на 2007 г., като трябва да се отчетат получените 865 млн. лв. европейски средства. Данъчните приходи нарастват с 21.9%, неданъчните – с 6.4%, а помощите – с почти 229%, като при последните източникът са почти изцяло европейските фондове.

При данъчните приходи най-голямо е нарастването при данъка върху добавената стойност – 31.6% и при корпоративния данък – 30.5%, съответно 931.3 млн. лв. и 333.7 млн. лв. в абсолютно изражение. При данъка върху личните доходи растежът е с 15.9% или 129.7 млн. лв. въпреки значителното понижаване на максималната пределна ставка от 24% на 10% от началото на годината.

Разходите в консолидираната програма се увеличават с 12.2%, което все още предполага, че темпът им на нарастване ще се ускори до края на годината. Според Закона за бюджета за 2008 г. разходите са предвидени в размер от 25.37 млрд. лв. което означава, че е предвиден растеж от 18.8% спрямо изпълнението за 2007 г.

Най-бързо нарастват разходите за субсидии – с 52.4% и разходите за заплати и възнаграждения на персонала – с 19.5%, докато единствено разходите за лихви намаляват с 11.2%. В абсолютно изражение нарастването на социалните разходи е с 411.4 млн. лв., на разходите за заплати – с 270 млн. лв., на текущата издръжка – със 183.4 млн. лв., а на субсидиите – със 171 млн. лв.

Наличието на такова значително превишение на приходите над разходите в консолидирания бюджет позволява увеличаването на харчовете в края на годината. То обаче поставя въпроса дали не е било възможно да не се получават подобни резултати. Един начин за това са по-ниските данъци, като по-долу са разгледани няколко варианта. Без да се отчитат динамичните ефекти от премахването на посочените данъци, биха се получили следните резултати за консолидирания бюджет до средата на 2008 г.:

  • Ако корпоративният данък беше отменен, излишъкът щеше да бъде 2.354 млрд. лв.;
  • Ако данъкът върху личните доходи беше отменен, излишъкът щеше да бъде 2.835 млрд. лв.;
  • Ако осигурителната тежест беше премахната, излишъкът щеше да бъде 1.277 млрд. лв.;
  • Ако нямаше данък върху личните доходи и данък върху печалбата, излишъкът щеше да е 1.4 млрд. лв.;
  • Ако нямаше данък върху личните доходи и осигуровки, излишъкът щеше да е 331 млн. лв.;

Разбира се, при тези изчисления не се отчита фактът, че изпълнението на някои разходи е забавено или са предвидени за втората половина на 2008 г. Те обаче са показателни за това, че беше възможно да се продължи политиката на поддържане на бюджетен излишък и въпреки това да се реализира още по-съществено намаление на преките данъци, тъй като за косвените такива съществуват строги изисквания на Европейския съюз.

Като цяло правителството отново ще има комфорт в края на годината да използва средствата от бюджета за извършването на проекти с недостатъчна ефективност. Значително по-добри ефекти за обществото би имало намалението на данъците или връщането на парите под някаква форма на данъкоплатците.


Свързани публикации.