Изпълнението на бюджета до края на април

Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на консолидираната фискална програма за първите четири месеца на 2008 г. Общите приходи са в размер на 9 616.8 млн. лв. (включително и средствата от Европейския съюз), разходите са 6 912.2 млн. лв. (включително и вноската в бюджета на ЕС от 286.1 млн. лв.). Бюджетното салдо е в размер от 2 704.6 млн. лв., като приносът на европейските фондове е 602.3 млн. лв., а на националния бюджет – 2 102.3 млн. лв. Фискалният резерв към края на месец април е 9 178.2 млн. лв.

Данъчните приходи нарастват с 26.6% спрямо аналогичния период на 2007 г. и са в размер от 7 472.1 млн. лв. Факторите за това са повишението на цените и заплатите, което води до увеличение на облагаемата основа. Освен това се засилва икономическата активност, създават се нови работни места.

Приходите от данъка върху личните доходи нарастват с 29.2% и са в размер от 654 млн. лв. Темпът на растеж се ускорява спрямо даниите до края на март (15.3%), като причината за това трябва да се търси в плащането на годишните изравнителни вноски по този данък. Освен това стимулите от понижаването на ставката на 10% вероятно започват да дават ефект, като потвърждение за това ще бъдат данните през следващите месеци.

Приходите от корпоративен данък се увеличават с 30% и са в размер от 1 153.9 млн. лв. Резултатите показват, че поставените цели при намаляването на ставката на 10%, се изпълняват, като това се случва поради декларирането на по-близки до действителните печалби на фирмите.

Приходите от осигуровки нарастват с 10.5% и достигат 1 650.6 млн. лв. Темпът на растеж се ускорява спрямо периода януари-март (6.1%), като съществено влияние има понижената ставка с 3 процентни пункта, по-високите осигурителни прагове и увеличаването на заетостта.

Приходите от данъка върху добавената стойност се повишават с 44.4% и са в размер от 2 502.6 млн. лв. Причината за това са ниските стойности, реализирани в началото на 2007 г. поради промяната в режима на облагане. Повишените цени също съдействат за по-висока база при облагане и приходи.

Приходите от акцизи се увеличават с 18.6% и достигат 1 133.8 млн. лв. Тук съществен елемент са по-високите ставки във връзка с достигането на минималните нива в Европейския съюз и нарасналото търсене в икономиката.

Разходите в консолидираната програма се повишават с 14.8%. спрямо аналогичния период на предходната година. Предвиденото нарастване в бюджета за 2008 г. е от почти 18%. Това означава, че през оставащите месеци от годината разходите ще се увеличават с все по-висок темп. Единствено разходите за лихви се понижават през изтеклия период, което е израз на политиката за обратно изкупуване на публичния дълг през последните години.

Като цяло и през 2008 г. се очаква излишъкът в бюджета да бъде значителен по размер. Това означава, че е напълно възможно да се понижи данъчното облагане и да се пристъпи по-смело към пенсионна реформа, която трябва да бъде насочена към увеличаване на дела на втория стълб. Средствата за това могат да са за сметка на премахване на останалите осигуровки освен пенсионните и здравните, като осигуряването за безработица, за майчинство и гарантирани вземания на работниците станат доброволни. Увеличеният дял на капиталовия стълб ще позволи постепенно намаляване на осигуровките в държавната система и ще улесни финансирането на преходния период до окончателното завършване на реформата.

Реформирането на пенсионната система трябва да бъде основен приоритет за сегашното и следващите правителства на страната, предвид натрупването на голям скрит дълг в следствие от обещанията към настоящите и бъдещите пенсионери. По този начин ще се подсили дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Необходимо е да бъде разработен подробен план и разчети за разходите, свързани с реформата. Ако след това съществува неизползван ресурс, той да бъде използван за по-нататъшното намаление на преките данъци.

 

 


Свързани публикации.