ИПИ препоръчва: „Икономически ефекти от културните фестивали”

Представяме ви резултатите от изследване, инициирано от Индъстри Уоч Груп ООД и Фондация Бауерзакс, което представлява опит за създаване на приложна методология за оценка от ефектите на услуги, които нямат стопански характер. Пилотното изследване е концентрирано върху фестивала Нощ/Пловдив 2015.

| пълен текст на изследването |

Резюме на изследването

Целта на това усилие е да създадем приложна методология, да изградим капацитет от консултанти и широка коалиция от партньори за текущо изследване на икономическите ефекти от услуги, които нямат стопански характер. Вярваме, че тази методология е ценна за широк кръг от потребители, вкл. културни оператори и други грантополучатели, донори – публичен и частен сектор, медии и активни граждани.

Обект на пилотното тестване на методологията бяха общите икономически ефекти от фестивала Нощ/Пловдив 2015. Проведохме 958 анкети на терен с помощта на 40 доброволци. Използвахме три допълващите се метода за оценка на ползите и стопанските ефекти.

Резултатите от анализа на ползите и разходите сочат, че за всеки инвестиран лев в провеждането на Нощ/Пловдив 2015, приходите за икономиката са в размер на 4 лв. Пределният приход, който е резултат от 42 000 посещения направени от 31 000 уникални посетителя в рамките на двете фестивални вечери, е в размер на 783 000 лв.

Чрез метода на пътните разходи бе възможно да се изгради консервативен сценарий, на база на който да се изчисли каква е сумата, на която посетителите на фестивала оценяват полученото благо. С метода на пътните разходи бе направена консервативна оценка на „склонността да се плати” в размер на 204 000 лв. На база на оптимистичния сценарии, получен чрез измерване на заявените предпочитания на посетителите на Нощ/Пловдив 2015, бе изчислена „склонност да се плати” в размер на 589 000 лв.

Получената стойност не замества, а допълва ползите, генерирани за местната икономика, което позволява да изчислим общата икономическа стойност на Нощ/Пловдив 2015. Общите ползи, получени в резултат на Нощ/Пловдив 2015 надхвърлят между 5 и 7 пъти направените инвестиции.

| пълен текст на изследването |


Свързани публикации.