Назад

ИПИ представя финансов профил на всички 265 общини в страната

Преди две седмици ИПИ, в партньорство с „24 часа“, проведе първата среща на местната и изпълнителната власт в рамките на формата „Общините – перспектива 2027„. Екипът на ИПИ представи последните изводи от изследванията на регионалните профили и икономическите центрове в страната, като поставиха фокус върху финансовата децентрализация и работата на местната власт за привличане на инвестиции. В рамките на събитието бяха представени и изчисления за ефектите от евентуалното преотстъпване на 1/5 от приходите от облагането на доходите на физическите лица към общините.

Днес ИПИ представя на широката публика обновената страница www.dvenasto.bg. Посветената на кампанията „2% в твоята община“ страница предлага кратък финансов профил на всяка една община в страната, който включва информация за разходите по бюджета на общината, размера на собствените приходи и техния дял от общия бюджет, както и данни за общинския дълг. Данните покриват периода 2019-2022 г., което позволява да се проследи развитието в динамика.

Големият принос на страницата е оценката за ефектите от евентуалното преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане на общините. Профилът на всяка община включва данни за населението, броя на заетите лица и средната работна заплата, на база на които е направена и оценка на общо платения данък върху доходите от всички заети в рамките на общината и съответно очаквани приходи за общината при преотстъпване на 1/5 от приходите. В изчисленията си екипът на ИПИ е взел под внимание и всекидневната трудова миграция, което позволява да се види пълният ефект от реформата.

Изчисленията на ИПИ показват, че ефектът от реформата би се равнявал на над 900 млн. лв. допълнителен приход за общините (оценка по данните за 2022 г.). Това означава, че собствените приходи на общините биха се увеличили с близо 30%, като интерактивната страница позволява този ефект да се проследи община по община. Картата показва, че много често в общините, които са в периферията на големите икономически центрове – като Своге или Раковски например, ефектът е най-голям. Това е провокирано от възможността за работа в по-развитото ядро на центъра, където трудовите възнаграждения са по-високи.

Детайлен преглед на страницата www.dvenasto.bg показва, че всички общини биха спечелили от реформата, тоест всички получават допълнителен приход. Най-нисък е ефектът в общините, които така или иначе имат високи собствени приходи – например морските общини (като Созопол и Несебър), както и в най-малките и обезлюдяващи се общини, в които просто няма хора (като Грамада и Макреш). Конкретно за втория тип общини, които срещат сериозни демографски и икономически затруднения, предложената от ИПИ промяна включва и насочването на допълнителен ресурс чрез изравнителни механизми, които да дадат възможност на местната власт да получи по-сериозна подкрепа.

Логиката на реформата е от една страна да се освободят общините да оперират със собствен ресурс и да бъдат успешни, а от друга да се насочат изравнителните механизми към най-нуждаещите се. Към момента имаме един несправедлив модел, който изсмуква ресурс от общините, прави ги напълно зависими от централната власт и европейските средства, а в същото време отново има изравнителна субсидия, която е за почти всички общини. Комбинацията от всичко това води до увеличаване на регионалните неравенства, а не до тяхното свиване. Когато общините получат дял от успеха на своята икономика и възможност да провеждат собствени политики с дългосрочен хоризонт, тогава успехът няма да е концентриран само в столицата или в най-големите градове в страната. 


Свързани публикации.