Етажната собственост и държавата

Законопроектът за етажната собственост е все още работен вариант и от МРРБтвърдят, че ще вземат под внимание предложенията и забележките от предстоящатаобществена дискусия. Сега гражданското общество трябва да покаже, че можеда изрази ясно мнението си и да го защити. Трябва да се има в предвид, четози законопроект (в изменен вид) най-вероятно ще влезе за разглеждане вследващия парламент.

Засегнатите

Етажна собственост – сградис четири и повече етажа (потенциални субекти на закона)

Брой

Дял от общото

Живеещи хора

3 248 237

41.5%

Брой жилища в сградите – етажнасобственост

1 356 711

40.5%

Жилищни сгради

42 107

2.35%

* Данните са отпреброяването през 2001 г.

Новоучреденото юридическо лице ще може да представлявавсички собственици
Една от основната идея при създаването на закона е да могат да се представляватсобствениците на общи части в един вход и по този начин да могат да сегрижат за тях или отдадат на друг това задължение. В проекта на законае предвидено задължение за регистриране на Асоциация на собственицитена самостоятелни обекти в жилищни сгради – етажна собственост в строгоопределен срок. Интересно как хората, които живеят от години в един входи не са успели да се споразумеят за елементарни ремонти ще се организирати то в срок за да се регистрират

Представителност на собствениците на етажна собственост
В проекта е записано, че в Асоциацията задължително трябва да участватвсички собственици на самостоятелни обекти и решенията в отделните случаисе взимат с различно мнозинство. Интересно е да си представим какво ставав случай, когато повече от 50% от самостоятелните обекти в сградата саотдадени под наем на юридически лица. Вариантът живущите в такъв блок,които са длъжни да се съобразяват с решенията на Общото събрание да неса съгласни с вижданията на фирмите – наемателки съществува особено вцентралната част на големите градове. Лесно можем да си представим, четехните интереси ще се често коренно различни.

Обслужване на други интереси
Много се говори дали приемането на този закон не цели обслужването наинтереси на фирми като Топлофикация, ВиК дружествата и други подобни,които в лицето на Асоциацията ще виждат правен субект, който може да бъдесъден при неизпълнение на задължения от някой от собствениците в сградата.По принцип няма нищо лошо да има представителна организация на собствениците,но нейното възникване трябва да стане спонтанно, по инициатива на собственицитеи правилата да се определят от самите тях. Възниква въпросът защо държавататрябва да се намесва в отношенията между неизрядни платци и техните кредитори.Нейната роля по принцип е да защитава интересите на всички граждани (включителнои на живущите в блокове) чрез бърза и ефективна съдебна система. В сегадействащия закон за собствеността вече съществува възможност за преследванена незаконно преустройство например, но реалните случаи на осъдени лицае близо до нула (корупцията е характерна черта на съдебната система споредмного местни и международни наблюдатели).

Необходимост от подобна организация
Липсата на организация за събирането на средства за ремонти – текущи икапиталови е сред основните проблеми за съществуващия жилищен фонд в страната.Това е най-често срещаният проблем пред обновяването на сградите. Липсвати инвеститори, които да се обновяват сградите, защото не е ясно как щеси компенсират вложените в ремонта средства. Концентрирането на многои различни по своите характеристики и финансова осигуреност лица правитрудно поддържането, ремонта и управлението им.
Резултатът от извършването на подобрения по общите части в етажната собственосте подобряване качеството и повишаване цената на самостоятелните обектии така те стават по-атрактивни за банката (в случай на ипотека) и по-леснопродаваеми (по-висока цена и по-високо търсене).
Затова не трябва да отричаме необходимостта от някаква форма на представителствона живеещите в един блок хора. Вече се появяват случаи на асоциации наживущи в една сграда, които получават финансиране за саниране на сградата,в която живеят* , но това става без държавно регулиране.

Алтернатива
Довършване на имотния регистър
Проектът за изграждане на кадастър и имотен регистър започна през 2001г. със заем от Световната банка (30 млн. долара), 6 млн. долара от държавниябюджет и 2 млн. долара дарение от холандското правителство. Досега обачеса усвоени около 20% от средствата. Световната банка наскоро открито заяви,че е възможно заемът ще бъде класифициран като неудовлетворителен порадизакъснение при реализирането на етапите до сега (в момента с кадастралнакарта са около 5% от територията на страната). Тя настоя и да има еднаагенция по вписванията и кадастъра, а не две самостоятелни, както е предвиденов закона. Също така, приетият вече закон за кадастъра и имотния регистърв момента регулира имотите, но не дава сигурност на собствениците им (основниятфактор е собственикът, а не имотът и това дава възможност за измами).Всичко това ще улесни всички собственици на недвижими имоти в странатапри съдебни спорове и получаване на разрешение за преустройство или другвид изменение на имота. Незаконните действия, на които сме свидетели отгодини няма да могат да бъдат извинявани с липсата на информация за обекта(както е в момента).

Участие на банки и строителни предприемачи
Финансиране на обновяването може да стане чрез отпускане на нисколихвеникредити от банките или предлагането на кредитни схеми, които с партньорствомежду финансовата институция и строителна фирма осигуряват финансиранена ремонтите. В този случай обаче съществува проблемът с общинската собственостна панелни блокове, построени върху общински терени. Може да се мислиза някаква форма на участие на общината в този процес.

Свобода на договорите
Законовата основа е налице (законът за собствеността и ЗЗД) и съдилищатазнаят как да прилагат закона.

––––––––-

* Вижhttp://www.news.bg/article.php?cid=7&pid=0&aid=149072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.