Едва в 10 общини има повече деца, отколкото възрастни хора

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме един от ключовите индикатори за застаряването на населението – демографското заместване на групите под 14 и над 65 годишна възраст в общините в страната за периода между 2017 и 2021 г..

Интерактивна версия на картата: https://265obshtini.bg/map/235

Заместването на населението във възрастовите групи от 0 до 14 и 65+ години дава ясна представа за процеса на застаряване на населението. Стойност от 1 означава, че на всеки един възрастен (65+) в дадената община се пада по 1 дете (0-14 г.), по-висока стойност означава, че децата са повече, а стойност под 1 показва превес на възрастните.

Според административните данни на НСИ за населението през 2021 г. (данните от преброяването все още не са публикувани) едва 10 общини в страната са имали положително демографско заместване във въпросните групи и съответно превес на децата над възрастните (65+). Най-добър е показателят в Кайнарджа – 1,78, или почти 1,8 деца за всеки възрастен. Относително добре се представят и Николаево (1,52) и Гърмен (1,33).

Обратно, общините с висока степен на застаряване в страната са почти половината – в 117 от тях коефициентът на заместване на групите между 0-14 и 65+ годишна възраст е под или равна на 0,5, тоест двама или повече хора в пенсионна възраст на всяко дете. В две общини отношението е повече от 10:1 – Неделино и Невестино. В големите икономически центрове отношението е по-умерено – между 0,7 и 0,8, но дори и тези стойности не говорят добре за демографската прогноза.

В петгодишния период между 2017 и 2021 г. коефициентът на демографско заместване се влошава в 164 общини, което от своя страна означава ускоряване на процесите на застаряване в по-голямата част от страната. Подобрение с над 0,1 пункта има единствено в община Симеоново, а сред тези с по-значителни обръщания на застаряването са и Столична община и Божурище, с по 0,05 пункта.


Свързани публикации.