Един положителен пример за реформи

В първите дни на декември бяха освободени повече от 5000 кадрови военни.Това е последното голямо съкращение по План 2004 за реформа на армията.Каква е хронологията на реформата?

През 1998 година българската армия изглежда по следния начин *:

  • военнослужещите на 1000 души от населението са над два пъти повечеотколкото е средното ниво в Европа (11,76 спрямо 5,65);
  • за заплати и текущи разходи се отделят почти 97% от бюджета на Министерствотона отбраната, а за инвестиции и нова техника – само 3%;
  • не достигат средства за поддръжка на въоръжението и материалната база;
  • равнището на подготовка на офицерите, щабовете и войските е заниженопоради намаляване на възможностите за бойна подготовка, нальот на летците,стрелби на артилерията, плавания и т.н.;
  • офицерската пирамида е обърната – старшите офицери са 56% от общияброй на офицерите при положение, че стандартът на НАТО е 40%;

Като цяло през 1998 г. армията е неефективна, с прекалено голяма числености остаряло оборудване. По тази причина се приема т.нар. “План 2004”**, една от основните цели на който е намаление на числеността на армиятаот 114 000 души на 45 000 души до 2004 г. В момента този план е до голямастепен изпълнен – броят на военните е намален повече от два пъти (някоиот тях са напуснали, други са се пенсионирали, а трети са освободени).Съответно армията вече може да покрива текущите си разходи и да отделяповече средства за нова техника и е готова за членството в НАТО. Следващатаважна задача пред Министерството на отбраната е въвеждането на кадроваармия и премахването на наборната военна служба, което може да се направидо 2006 – 2007 година според началника на генералния щаб генерал НиколаКолев. Ако се действа толкова експедитивно, колкото с План 2004, въвежданетона кадрова армия може да се извърши дори по-бързо, в рамките на мандатана сегашния парламент.

Как се развиват реформите и оптимизирането на други ведомства?

Между януари 2002 г. и септември 2003 г. заетите в бюджетната сфераса се увеличили с почти 15% от 392 хиляди души на 449 хиляди души. Особенобързо е нарастването на заетите в държавното управление и задължителнотообществено осигуряване – 17% (от 98,5 хиляди на 115 хиляди). С другидуми, общата тенденция е към нарастване на заетите в бюджетната сфера.

Един конкретен пример за това е образованието. Поради демографски факториброят на учениците спада всяка година. Нормално би било да се намаляваи броят на учителите със същия темп. Това, обаче, не само не се случва,но дори се назначават нови учители – за 2004 година се предвиждат допълнителни1850 щатни бройки. В резултат отношението между учители и ученици вБългария е около 8%, което е с около 35% повече от средното равнищев развитите страни, със над 70% повече от Германия и Великобританияи почти два пъти повече от Нова Зеландия. По-голямата част от разходитеза образование се използват за разходи за заплати и парно и не оставатсредства за капиталови разходи (също както при армията през 1998 година)и обновяване на учебната база. Ако се намали броят на учителите до среднитеравнища в Организацията за икономическо сътрудничество и развитиебиха могли да се спестят около 350 милиона лева годишно (ако сенамалят до нивото на Нова Зеландия биха могли да се спестят повече отполовин милиард лева годишно). Част от тези пари могат да се инвестиратв подобряване на училищната база, компютри в училищата и т.н., а другачаст – за намаление на данъците.

Отношение учители/ученици

Страна Отношение учители/ученици
Нова Зеландия 4.0%
Великобритания 4.5%
Германия 4.6%
ОИСР – средно 5.8%
България 7.9%
Източници: Министерство на финансите, Бюджетна прогноза 2004 – 2006; WorldBank, 2002, Bulgaria – Public Expenditure Issues and Directions forReform

Това, което е направено за оптимизиране на заетите във въоръженитесили, може да се направи в образованието, както и в други министерства.По този начин с по-малко разходи ще се получават ефективно по-качествениуслуги. Изводът е един – всички министерства трябва да се поучат отопита на Министерството на отбраната при оптимизиране на брояна служителите си.

 


Свързани публикации.