Държавните разходи за обществен ред и сигурност

Според класификацията на ООН на функциите на държавното управление (COFOG) в групата „Обществен ред и сигурност” основно попадат разходите за полиция, пожарна безопасност, съдебна власт и администрация на затворите. Съпоставими данни на ниво Европейски съюз са налични на страницата на Евростат, като последната година, за която са налични, е 2008 г.

 

Графика: Публични разходи за обществен ред и сигурност в ЕС през 2008 г.

 

 

Според данните от графиката през 2008 г. най-високи са разходи за обществен ред и сигурност в България, възлизащи на 2.8% от БВП. Средното за ЕС 27 същото съотношение е 1.8% от БВП или с 1 процентен пункт по-ниско. Тази разликата, измерена в абсолютна стойност се равнява на около 700 млн. лв.

Почти във всички страни от ЕС най-голям дял от разходите за обществен ред и сигурност се падат на подгрупата „полиция”. В България за полиция за похарчени 1.7% от БВП през 2008 г., което пък е най-високото ниво за ЕС 27. В това отношение най-близо е било правителството на Кипър с 1.6% от БВП, като този относително висок процент може да се отдаде на политическите особености в средиземноморската държава. За пет от държавите членки липсва подробна разбивка на данните. Все пак, като се има предвид общото ниво на разходите за обществен ред и сигурност и преобладаващата структура, едва ли някои страна измежду Румъния, Словакия, Холандия, Белгия или Франция е похарчила повече за полиция от България.

Компенсация на наетите или най-общо разходите за заплати в подгрупа полиция са в размер на 1.3% от БВП през 2008 г. при средно за ЕС (с изключение на изброените по-горе страни) от 0.8% от БВП.

Съпоставими данни за броя на полицаите в страните от ЕС се оповестяват пак от Евростат. Информацията се отнася само за броя на униформените полицаи, криминална полиция, пътна полиция, гранична полиция, жандармерия, градска и общинска полиция. Данните не включват цивилните лица, данъчна, митническа, военна, съдебна полиция както и други специални звена. Според първата официална (на ниво ЕС) информация за броя на полицаите в България през 2008 г. той е бил 33 800, колкото в Унгария и малко по-малко от Холандия. На 100 000 души от населението в България се падат 442 полицаи. Пред нас са страни като Кипър (694), Испания (492), Португалия (488), Гърция (471), Малта (457). Вероятно и Италия може да се причисли към тази група от страни разположени в Южна Европа. За сравнение, в ЕС средно се падат по 350 полицаи на 100 000.

България е била едноличен първенец и по отношение на разходи в подгрупата „съдебна власт” с 0.75% от БВП през 2008 г. Челната тройка се допълва от Полша с 0.65% от БВП и Великобритания с 0.6% от БВП. Разликата се състои в това, че при нас защитата на личността и собствеността е далеч от това, което получават англичаните и поляците.

 

***

Статията е част от кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава“


Свързани публикации.