Достъп до информация и медиик

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Събитие: Във вторник, 21 март, в хотел Радисън се проведе кръгла маса на тема „Законът за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа“. Кръглата маса беше организирана от Програма Достъп до Информация и финансирана със съдействие на Правителството на Люксембург.

На срещата бяха представени законопроектът за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, както и препоръка R02/2002 на Съвета на Европа за достъпа до официални документи.

Препоръката на Съвета на Европа, както и вече утвърдените стандарти и изисквания към страните-членки за достъпа до информация бяха представени от г-жа Хелена Ядерблом, която е експерт в Съвета на Европа и участник в работната група, изготвила препоръката.

От българска страна, законопроектът беше представен от народният представител Борислав Цеков, който е един от вносителите му.

Експертите на Програма достъп до информация представиха своето становище относно предлаганите промени. Александър Еленков член на върховния административен съд, представи натрупаната до този момент съдебна практика по ЗДОИ. В дискусията взеха участие съдии, представители на изпълнителната власт, народни представители, журналисти.

Коментар: Сред обсъжданите промени в закона са тези, които се отнасят до обществената информация за средствата за масова информация. Според него медиите са задължени да разкриват информация за: 1. лицата, които участват или упражняват ефективен контрол върху управлението и дейността им; 2. свързаните лица, които участват в управлението и на други медии, което им позволява да контролират и управляват дейността им; 3. лицата, което са заети в средствата за масова информация и участват във формирането на редакционната им политика; 4. направените „изявления, за обществени цели на средствата за масова информация, както и принципите и вътрешните механизми, които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността и обективността на изнасяната информация“ и 5. финансовите резултати на собственика на медията и разпространението на неговата продукция.

Тази информация или се намира в общите регистри, или, ако се изисква и предоставя – не води до защита на някакъв обществен интерес, или законът не може да се приложи, или противоречи на нормалното поведение на средствата за масова информация като търговци и защитата на стопанската свобода, обявена в чл. 19 като съображение, отчитано при достъпа до информация по чл. 18.

Става дума за следното.

1. Изискваната по въпросната разпоредба информация от медиите се отнася и до икономическа информация за управлението на медиите. Тъй като печатните издания и частните електронни медии се регистрират по Търговския закон като търговци, и сега тази информация може да се намери в търговските регистри, които се водят към окръжните съдилища. Според Търговския закон всеки може да прегледа вписванията, които се правят в регистъра. В „Държавен вестник“ се съобщават промените и всеки може да ги открие там, дори ако става дума за промяна в управленски органи и техния състав.

Освен това търговски дружества по Закона за счетоводството (ЗС; чл.38) са задължени да публикуват годишния си финансов отчет, заедно с доклада от заверката на регистрирания одитор. Затова и изричната разпоредба медиите да предоставят информация, която се съдържа в други регистри, създава задължения на медиите, които те са покрили по други разпоредби. Това налага разходи както на държавната администрация за прилагане и контрол над тези разпоредби, така и на медиите за съблюдаването им.

2. Медиите са задължени да разкриват редакционната си политика, разбирана и като „принципи“ и „механизми“, които те спазват, за да гарантират достоверността на изнасяната от тях информация. Това са вътрешни правила, които медиите трябва да разкриват, въпреки че са търговски дружества, подобно на всички останали на пазара. За тези правила трябва да се прилага, както и за друга информация за стопанската дейност, която търговските дружества съхраняват и не са длъжни да разкриват, търговската тайна. В Закона за защита на конкуренцията е записано, че търговска тайна са „факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки“. В определението на търговска тайна се включват принципите и правилата, които медиите изготвят за вътрешна употреба. Изричното задължение медиите да изнасят такава информация противоречи на друга разпоредба от Закона за достъп до обществена информация, която позволява да се откаже достъп до информация, ако от това зависи дали да се спазва търговската тайна и икономическата свобода.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.