Добри новини от банковия пазар

След като миналата седмица отбелязахме положителното развитие на пазара на мобилни услуги, което се изразява в понижение на цената на минута разговор по мобилен телефон, в тази статия ще посочим друга такава благоприятна за потребителите новина, свързана с банковите услуги. В конкретния случай имаме предвид понижението на лихвите по ипотечните кредити, което предприеха някои банки през последните дни, с цел привличане на повече клиенти.

Офертите, които се предлагат от банките, за лихвените проценти по ипотечните кредити са значително по-ниски за първата година и там се съсредоточават всъщност най-много те при намалението на тези проценти. Разбира се, това означава, че плащанията по кредитите ще бъдат по-ниски само в самото начало на периода, но от друга страна това предоставя възможност за извършване на други разходи, свързани с покупката и обзавеждането на апартамент или друг имот. От друга страна, все повече банки вече не се ограничават до по-ниски лихви само за първата година, но и за началните две или три години, което също служи за облекчение на кредитираните лица.

По-ниските лихви в началото на периода дават възможност на клиентите на банките да се възползват от това за определен период като същевременно следят развитието на кредитния пазар и в случай на спад на лихвите да рефинансират заема си чрез кредит от друга банка при по-изгодни условия. Така общата цена на кредита за тях би могла да бъде по-ниска. Естествено банките са запознати с това при сключването на договорите и се опитват да се предпазят от погасяване преди изтичането на срока на кредита, но все пак клиентите им могат да преценят дали да използват този начин или не. От друга страна таксите, които се плащат за разглеждане на документите, също увеличават реалната цена на кредита, така че те също трябва да се отчитат като разход за клиентите.

Положителното развитие не се ограничава само до началните години на кредитите – то се отнася за целия му период. Според наличните седмични данни на Българската народна банка (БНБ) за лихвените проценти по жилищните кредити за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, за четвъртата седмица на месец септември те са средно 8.4% ефективна годишна лихва, което е с около 1 процентен пункт по-ниско отколкото през месец март. Трябва да припомним, че през април БНБ предприе мерки, насочени към силно ограничаване на кредитирането, в резултат от което лихвите започнаха да се покачват. Тези мерки целяха значително забавяне не темповете на растеж на кредитите, след като предходните такива не дадоха резултат. За съжаление не станаха ясни точните мотиви на централната банка да ги предприеме, тъй като тя не представи пред публиката достатъчно убедителни аргументи в подкрепа на водената от нея парична политика.

Все пак, каква е причината за понижаването на лихвите въпреки действията на БНБ, които въздействаха в противоположна посока? Безспорно голямо влияние тук оказва международната конюнктура на ниски лихвени проценти в Еврозоната, които се поддържат такива за продължителен период от време. Това способства за приток на капитали в България, тъй като инвеститорите търсят по-висока доходност за своите вложения, като, разбира се, отчитат риска в страната. Тази политика се очаква да продължи и през 2006 г. поради по-слабия растеж в Еврозоната (в сравнение със Съединените щати например) и ниската инфлация.

Другият фактор, който има съществен принос за понижението на лихвите, е конкуренцията между търговските банки в страната. Вследствие от мащабната приватизация, която беше извършена, почти цялата банкова система е раздържавена и е предимно собственост на чуждестранни инвеститори. Новите собственици осъзнават нуждата от подобрение на мениджмънта, използването на високи технологии и обучението на персонала и като резултат от това банковата система се развива успешно. Разбира се, при не всички банки положението е толкова добро, но общата тенденция е към подобрение на предлаганите услуги, осъзнаване на разнообразните нужди на клиентите и опит за предлагането на продукти, които да отговарят на тези нужди. Управителите на търговските банки разбират необходимостта от индивидуален подход към клиентите за сметка на унифицираните услуги, които са характерни за някои други сектори.

Като цяло движещата сила на този процес е конкуренцията. Тя подтиква банките да предлагат нови видове кредити, да понижават лихвите, да обслужват по-бързо и по-сигурно своите клиенти, да използват нови технологии. От всичко това печелят както клиентите, така и самите банки. Ето защо банковият сектор е пример и за останалите в икономиката. При него имаше относително прозрачна и бърза приватизация, реализираните сделки бяха отчетени като едни от най-успешните от гледна точка на приходи за бюджета и на привлечени инвеститори в страната. Изводът, който може да бъде извлечен, е: да се следва моделът на развитие на банковата система и да се даде възможност на пазарните сили да действат в цялата икономика на страната.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.