Чуждестранните инвеститори са по-производителни

През седмицата бе публикувано изследване на НСИ, изготвено по поръчкана Министерството на икономиката, в рамките на “Стратегията за насърчаванена инвестициите в България” (връзка,стр. 15). В разработката са включени 39 160 предприятия с местни капитали(над 50% участие на български инвеститори) и 5 187 предприятия с чуждестранникапитали (чуждестранно участие над 50%). Според НСИ извадката е представителназа предприятията в страната. По-важните изводи са следните:

· Предприятията с чуждестранни капитали създават приблизително два пътипо-висока добавена стойност;
· Предприятията с чуждестранни капитали имат близо два пъти по-висока производителностна труда в сравнение с предприятията с местни капитали;
· Средната годишна работна заплата е по-голяма в предприятията с чуждестранникапитали в сравнение с тези с местни капитали. Тази разлика е най-голямав отраслите, реализиращи най-голяма добавена стойност при осъществяванена дейността си;
· Нетните приходи от продажби на предприятията с чуждестранни капитали сапочти два и половина пъти повече от тези реализирани от предприятията вместни капитали;
· Предприятията с чуждестранни капитали (11.7% от извадката) реализиратблизо половината от общия размер на износа, което говори за по-висока конкурентоспособност;
· Предприятията с чуждестранни капитали (11.7% от извадката) осъществяватоколо 30% от общите разходи за ДМА;

Растежът на икономиката от последните шест години се дължи на частния сектор,докато държавният отчиташе свиване и намаляване на производителността. Товаразвитие показа, че предприемачите са много по-добри стопани от държаватаи постигат далеч по-благоприятни резултати. Според настоящото изследванена НСИ в рамките на предприемачите, чуждестранните досега са по-ефективни.Основният извод обаче, който следва да се направи е, че колкото по-бързои мащабно се приватизират държавни активи, толкова по-добри икономическирезултати могат да се постигнат. Например защо се бави приватизацията на“Булгартабак” и защо въобще бе избрана толкова сложна схема? В рамките нахолдинга с години се поддържат губещи предприятия и постепенно цигаренатаиндустрия в България намалява конкурентоспособността си. Същото се отнасяи за приватизацията на ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, болници, концесионирането на магистралии пристанища, продажбата на земя на чужденци без всякакви ограничения, дерегулиранена монополите и намаляване на разходите за навлизане и др.

Един от митовете на прехода е, че чуждите инвеститори “експлоатират” работнатасила в България и плащат много малко. Изследването на държавната статистикапоказва, че ситуацията е коренно противоположна – всъщност те плащат повече.Създаването на условия за все повече местни и чуждестранни инвестиции щедоведе до нарастване търсенето на работна сила и по-високи доходи в България.За сравнение, увеличаването на минималната работна заплата е комбинацияот чист популизъм и намаляване шансовете на ниско производителните хораза формална заетост, така че ще има единствено негативни последствия.

Друг мит е, че чуждестранните инвеститори след първоначалната инвестиция(на зелено) или придобиване на активи (приватизация) не ре-инвестират. Споредданните на НСИ се оказва не само, че инвестират, но влагат с пъти повечесредства от местните инвеститори.

Вече петнадесет години след началото на прехода, различни правителстваизготвят стратегии и търсят начини за насърчаване на износа. Този индикаторсе счита и за основен измерител за подобряване на конкурентоспособността.Според изследването на НОИ се оказва, че чуждите инвеститори, които са 11.7%от извадката осъществяват близо половината от общия износ. При това положениенай-добрата стратегия за подобряване на конкурентоспособността на фирмитев България е намаляване на разходите за правене на бизнес, както и подобряванекачеството на публичните услуги (все пак държавата за това събира данъци)и създаване на условия за все повече местни и чужди инвестиции.

Трябва да се има предвид, че конкуренцията за привличане на инвеститористава все по-интензивна. Инвеститорите правят избор между условията, разходитеи предвидимостта в различните страни. От страните от “нова Европа” Естонияе привлякла най-много инвестиции (разгледани като процент от БВП – около30%). Това не е случайно, Естония силно ограничи намесата на държавата викономиката, още в началото на 90-те, което в последствие се оказа решаващоза създаване на благоприятна бизнес среда. В настоящата ситуация в Българияима отлични възможности за значително намаляване на данъците (например огроменбюджетен излишък и очаквани значителни приходи от приватизация), така чеБългария да се превърне в конкурентно място за инвестиране на фона на водещистрани като Естония, Чехия и Латвия.

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.