България влезе в „черния” списък на Европейския Съюз

Бюджетът на Европейския Съюз за 2008 г. възлиза на 129.1 млрд. евро! 45% от бюджета са предвидени за подпомагане на икономическия растеж и единството на държавите-членки в ЕС-27. Надеждното управление на тези средства не е гарантирано и това налага определена оценка и определяне на злоупотребите с европейските пари. За целта с решение на Европейската Комисия от 28 април 1999 г. се създава Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Мисията на ОЛАФ е защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите, корупцията и с други нередности, в това число неправомерни действия на европейските институции. OLAF изпълнява своята мисия като провежда напълно независимо вътрешни и външни разследвания и представя ежегодни доклади за неправомерните операции.

Най-много от отчетените нередности са свързани с изпълнението на договорените условия и според установените правила за разходване на средствата по даден проект или програма и непълност или липса на съпровождащите документи. Общият брой на случаите от тези видове е 1047 и представляват близо 1/3 от всички нередности, открити от ОЛАФ. Значителна част заемат и самите срокове за изпълнение и доколко поелите задълженията могат да се справят във времето. В класацията имат място и преките фалшификации и измами, свързани с нуждата от помощ, документацията, похарчените средства. 

Най-разпространени видове нередности (до 2007г.)

Описание

Случаи

% от всички

% с натрупване

Незачитане на други правила (условия по договора)

545

14.88

14.88

Липсваща или непълна документация

252

6.88

21.76

Неизпълнени действия според правилата

250

6.83

28.59

Декларации за фалшив терен

180

4.92

33.51

Неточно подадени количествени измерители

165

4.51

38.01

Несправяне с крайния срок

157

4.29

42.30

Нередовно приключване, продажба и съкращения

144

3.93

46.23

Некоректни или непълни искания за помощ

143

3.90

50.14

Неизпълнение на дейността

135

3.69

53.82

Други нередности

129

3.52

57.35

Други нередности, свързани с правото на помощ

103

2.81

60.16

Неточни декларации

84

2.29

62.45

Проблеми при поемането на отговорности

71

1.94

64.39

Недостигане на крайната дестинация

66

1.80

66.19

Неосъществени дейности

61

1.67

67.86

Незачитане на квотите и подовете

59

1.61

69.47

Неточна декларация за производството

57

1.56

71.03

Неоправдани разходи

54

1.47

72.50

Неточно устройство

51

1.39

73.89

Липстващи или непълни допълнителни документи

50

1.37

75.26

Несъответстващ продукт

49

1.34

76.60

Несъвместими натрупвания на помощи

42

1.15

77.74

Други нередности, свързани с дейността

41

1.12

78.86

Промяна в качеството или съдържанието

40

1.09

79.96

Други

733

20.04

100.00

Общо

3661

100.00

 

Източник: ОЛАФ

За натрупването на броя на случаите на нередности вина имат почти всички страни-членки. До края на 2006 г. най-голям брой докладвани нарушения има в Испания (683), Германия (489) и Франция (548), следвани от Португалия, Великобритания и Италия. Логично страните, които са получавали най-малко пари по тази линия, имат най-малък брой нарушения. Това са Кипър, Малта, Словения.

Сега и България се присъедини към провинилите се държави и поради множеството нередности парите от ЕС към България по предприсъединителния фонд САПАРД и по програма ФАР са спрени. Това е резултат от множество нередности. България е обвинена в голямата корупция, при изпълнението на различни програми и проекти. Дори и след като нередностите са разкрити, България е обвинена в неадекватното представяне на информация, относно тях. Ясно е, че това е по-удобно за толериралите подобни действия. Това предполага, че за напред България трябва да дава ясна информация и подробни данни по изпълнението, а управленският персонал, инициирал и позволил такива обвинения, трябва да бъде отстранен. Регистрирани са множество измами с необходимото оборудване и доставките, а цялостното изпълнения по някои проекти се различава от първоначалния план. Докладвано е и за значителни промени в бюджета по проектите. Това налага изясняване на правилата за модификация на проектните фишове и детайлна информация за всички необходими промени в бюджета.

При осъществяването на проектите ЕК ни обвинява в неадекватно съставяне на персонала и измама в съставянето на оценителните комисии. Изглежда много квалифициран персонал е бил сменен, поради „нуждите" на работата и управляващите проекта. Не се сблъскваме за първи път с тази тенденция и тя трябва да се изкорени, за да може не само „удобните" хора да бъдат назначавани на „благодатни" позиции. Сега следва да се представи подробен доклад относно смените и какво е наложило подобна смяна на персонала в рамките на осъществяването. Друг е въпросът, че много от резултатите по проектите на са били постигнати, а мониторинговите проверки не са били на нужното ниво. И това са само част от проблемите. Списъкът с нарушенията е достатъчно дълъг, за да стимулира коренна промяна в отношението към предоставените ни пари и да е мотив към преосмислянето на цялата концепция за подпомагане на страните-членки на ЕС. Този скандал показа, че е необходима максимална прозрачност на всички етапи по кандидатстването, тръжните процедури, оценителните органи, съставянето на персонала, самото изпълнение и публичността на резултатите.

Неоправдани разходи като процент от оправданите суми (до 2007г.)

Източник: ОЛАФ


Свързани публикации.