Броят на наетите расте, но темпът е неубедителен

Поне до този момент 2015 г. е първата от началото на кризата, в която броят на наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличава през всеки един от месеците спрямо предходната година. Въпреки това ръстът остава слаб, особено предвид факта, че през 2014 г. беше регистриран най-големият спад на броя на наетите от 2011 г. насам, т.е. базата за сравнение на тазгодишните данни е много ниска.

През септември 2015 г. броят на наетите достига 2 272 хил. души, което е с 21 хил. души (0,93%) повече от септември 2014 г. Това е най-голямото увеличение на годишна база от началото на 2015 г., което е едновременно положителна новина и обстоятелство, будещо известни тревоги.

 

Най-интересните положителни тенденции са концентрирани в четири сектора – информационните услуги, преработващата промишленост, селското стопанство и строителството: 

  • Най-чувствителен е ръстът на наетите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, в който влиза и IT секторът. През септември 2015 г. броят на наетите в дейността е с 9,1% по-висок от този през миналата година, което е 10 пъти по-голямо увеличение от средното за страната (0,93%). Това е и икономическата дейност, в която броят на наетите се увеличава най-сериозно и в номинално отношение – ръст от 6 360 души. Работещите в този сектор (76,3 хиляди души), обаче, представляват едва 3,36% от всички наети в страната.
  • Преработващата промишленост продължава да бъде един от добре представящите се икономически сектори. През всеки един от първите девет месеца на 2015 г. броят на наетите се увеличава по-бързо от средното за икономиката, като през септември работещите в сектора са с 5 713 души повече от същия период на 2014 г. Въпреки това разликата се стопява – през януари 2015 г. броят на заетите в  преработващата промишленост нараства с  2,73% спрямо същия период на 2014 г. при средно 0,83% за икономиката. През септември разликата е минимална – 1,16% ръст за преработващата промишленост спрямо 0,93% за икономиката. Това забавяне вероятно може да се обясни с по-лошото представяне на износа през 3-тото тримесечие след силното първо полугодие.  
  • Продължаващият ръст на инженерното строителство, въпреки запазващата се низходяща корекция в жилищното строителство, оказва положително влияние върху заетостта в сектора. Между май и септември 2015 г. броят на наетите в тази икономическа дейност отбелязва ръст на годишна база за пръв път от 2009 г. насам. Въпреки това наетите остават два пъти по-малко в сравнение с периода преди кризата – 130 хил. души през септември 2015 г. спрямо 257 хил. души през септември 2008 г.
  • Броят на наетите в селското, горското и рибното стопанство се повишава сравнително бързо – с над 3% на годишна база през всеки един от изминалите девет месеца.

Известно подобрение през септември тази година има още при наетите в търговията, транспорта, складирането и пощенските услуги, а най-голям спад е регистриран в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, държавното управление и образованието.

От прегледа на данните за броя на наетите през м. септември 2015 г. можем да извадим няколко заключения:

  1. Голяма част от увеличението на броя на заетите се дължи на IT сектора и преработващата промишленост. Във втората дейност, обаче, се наблюдава чувствително забавяне на новите работни места.
  2. Броят на наетите в строителството може би най-сетне е достигнал дъно, от което може да се оттласне. Динамиката на наетите в тази икономическа дейност през следващата година ще е от водещо значение за продължаващия спад на безработицата, тъй като секторът е в състояние да осигури заетост и на по-нискоквалифицирани лица, които формират голяма част от свободния контингент на трудовия пазар.
  3. Цялостният темп на увеличаване на броя на наетите изглежда неубедителен предвид слабата база за сравнение (2014 г.).

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Страница на проекта: www.bednostbg.info   

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

http://www.ngogrants.bg/

 


Свързани публикации.