БИБА: Как да се подобри бизнес-средата в България?

Обратно към коментарите от броя * (Word Format)

През изминалата седмица бе публикуван проект на БИБА с предложения за подобряване на бизнес климата в страната. Въз основа на този документ БИБА ще разработи стратегия, която се очаква да бъде предложена в Бяла книга в края на 2001г.

На вашето внимание предлагаме част от тези предложения:

1) Необходимо е диалогът между правителството и бизнеса да се подобри чрез насърчаване участието на неправителствени (БСК, БТПП, БИБА и др.) и браншови организации при предварителната оценка на регламентите. ИПИ многократно е подчертавал значимостта на такъв диалог. При приемането на даден законопроект е наложително участието на всички засегнати страни, като по този начин се постига прозрачност и всички спорни моменти се обсъждат предварително. БИБА предлага срокът за предварителна оценка на регламентите да бъде фиксиран, но достатъчно продължителен, за да се създаде яснота относно времевия план, в който бизнес представители могат да излязат с конкретни предложения.

Ефективността и основните проблеми на диалога между обществения и частния сектор в България могат да се видят от изследване на ИПИ (www.ime-bg.org/competitiveness/Effectiveness of Public-Private Dialogue).

2) Като основен проблем пред бизнеса в България се посочва прилагането на действащото законодателство. Оценката за съдебната система е, че е изключително неефективна поради твърде бавните съдебни процедури и трудностите при прилагане на принудително изпълнение спрямо длъжници. Авторите предлагат за търговските дела да се прилага различен режим, който максимално да ограничава възможностите за постоянно отлагане на заседанията по делото, каквато в момента е масовата практика в България. Необходима е и спешна промяна на изключително тромавата банковата процедура за фалит, която създава огромни трудности за реализиране на правата на кредиторите.

Въвеждането на институцията на омбудсмана в цялата страна е възможност за подобряване работата на законодателната система чрез повишаване възможностите на гражданите да упражнят правата си по-бързо и ефективно.

3) От БИБА пледират за конкретен срок за намаляване на данъците от страна на правителството. Очакването е въвеждането на 0% данък печалба при реинвестиране да повлияе положително върху бизнес-средата, въпреки че то едва ли ще облекчи новите бизнес начинания, които в повечето случаи са на загуба през първите години. Оценката на авторите е, че ДДС е толкова важен за България, защото именно събирането на подоходното облагане е неефективно. Предложението на БИБА е да не се намалява подоходното облагане или ставките за данък печалба, а ДДС, като едновременно се подобри възстановяването му. Презумцията е, че плащането на подоходните данъци се избягва и данъчната тежест се прехвърля върху редовните платци посредством ДДС. Друг въпрос е обаче дали намаляването на подоходните данъци няма да извади по-голяма част от икономиката „на светло“, което има редица положителни ефекти както за държавата, така и за бизнеса. Въпреки по-ниските ставки, ако така се увеличи общият брой на данъкоплатците е възможно дори приходите в държавния бюджет да нараснат. От друга страна, ако фирмите легализират дейността си това ще подобри достъпа им до кредити от банките, защото ще разполагат с по-добри счетоводни показатели. Ето защо намаляването на подоходните данъци и данък печалба е може би целесъобразно, редом с възприемането на диференцирано облагане с ДДС по сектори.


Свързани публикации.