Безопасно ли е създаването на Агенция по безопасност на храните

Тази седмица правителството трябва да разгледа създаването на Агенция по безопасност на храните и се очаква тя да заработи от началото на следващата година. Новата структура най-вероятно ще е на подчинение на премиера.

По думите на министъра на земеделието Валери Цветанов тя ще е симбиоза от някои от функциите на Регионална ветеринаромедицинска служба (РВМС) и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

Проблемът е, че вече е налице дублиране на функции между структури. Функциите на държавен контрол върху храните се осъществяват от два органа – РИОКОЗ, дирекция „Здравен контрол", отдел „Контрол на хранителните обекти и храни" и РВМС към Министерството на земеделието и продоволствието. Единият следи храните от животински произход, а другият – тези от неживотински. Налагат се и двойни проверки и инспекции върху търговските обекти, които продават храни от животински и неживотински произход. Това означава и поддържане на по-голям брой щатни бройки.

Сега след създаване на още една структура дублирането и големият брой заети в контрола и координацията ще се увеличат още.

Един от доводите на правителството за създаването на такава агенция е, че в доста европейски държави има подобна. Да, обаче не във всички страни тази агенция е правилното решение и не във всички страни тя изпълнява функциите си и води до добри резултати. Какво би станало в България? Няма как да разберем, преди агенцията да заработи. Единственото, което можем да направим е да преценим предварително възможните добри и лоши ефекти и резултати от нейното функциониране.

Добрите резултати могат да се изразят в подобряване на организацията и координацията между контролните институции и прилагане на единен подход при изпълнение на изискванията на законодателството от компетентните органи. Това е и основният повод са създаване на агенцията. Въпросът, който се появява, е защо „компетентните органи" в съществуващите структури не могат да се организират, координират и прилагат единен подход сами, а се налага създаването на още една структура без никаква гаранция, че тя ще изпълнява тези функции, а няма да е още едно утежнение. Нихат Кабил беше казал, че най-важното е да се постигне пълна проследяемост на храните „от полето до чинията". Получава се така, че до чинията се струпаха много хора – „компетентни органи", а те също се хранят от тази чиния.

Най-очевидните негативни резултати са безсмисленото увеличаване на щатните бройки, утежняването на процедурите по контрол и инспекция и неефективност при следенето на безопасността на храните. Първият проблем от увеличаването на щатните бройки е сумата за заплати на заетите и общата издръжка. Те идват от джоба на данъкоплатеца и е справедливо той да иска резултати за тях. Ако предишните структури не могат да работят напълно ефективно и се налага „симбиозата на функциите им" в нова структура, защо трябва да съществуват и то в този им вид. Неминуемо ще се получи и увеличаване на инспекциите и усложняване на контрола. Досега бяха двойни. Можем ли да очакваме, че сега ще станат тройни?! Няма ли начин да се оптимизира тази дейност?! Ако тези отрицателни възможни ефекти се сбъднат, няма как цялостният резултат от създаването на агенцията по безопасност на храните да е положителен.

Могат да се направят няколко предложения за оптимизация.

Сливането на Регионалните центрове по здравеопазване с РИОКОЗ, заради някои от техните функции, които са сходни и взаимно допълващи се или прехвърлянето на тези функции в отделен самостоятелен орган, който може и да е тази агенция. Това действие ще намали администрацията и ще има възможност за създаване на ефективна организация на работата.

Друго предложение е прехвърлянето на всички функции по контрол на храните от РВМС към  РИОКОЗ или тези на РИОКОЗ и РВМС заедно в самостоятелен орган (Агенцията). Това ще позволи да се оптимизира персоналът в двете звена, а контролът в търговските обекти, които продават храни от животински и неживотински произход, ще се опрости значително.

Тези предложения включват идеята за създаване на Агенция по безопасност на храните. Разбира се, има и варианти, при които нова структура не е нужна.

Така или иначе най-вероятно агенцията ще бъде създадена. Можем да се надяваме, че тя ще работи добре и ще постигне добри резултати и че след това няма да се наложи създаването на агенция, която да контролира тази агенция.


Свързани публикации.