Бележки по платежния баланс за първите два месеца на 2002 г.

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През седмицата БНБ публикува данни за платежния баланс за периода януари-февруари 2002 г. Дефицитът по текущата сметка е 186.4 млн. щ.д. (1.3% от прогнозния БВП за 2002 г.), като нараства незначително спрямо същия период на предишната година (179.8 млн. щ.д.). За разглеждания период търговското салдо е отрицателно (-160.5 млн. щ.д.) и се влошава с 35.1 млн. щ.д. спрямо първите два месеца на 2001 г. (-125.4 млн. щ.д.). В тази връзка на Вашето внимание представяме някои наши бележки:

1/ Износът (ФОБ) възлиза на 785.3 млн. щ.д. и спада с 40.9 млн. щ.д. (4.9%) спрямо предходната година. Очакванията за намаляване търсенето на български износ от страните от ЕС в резултат на забавянето на растежа в Общността засега не се оправдават, като за периода януари-февруари 2002 г. износът за тези страни нараства с 3.7%. Спадът в износа се дължи най-вече на намаляване на експортираните количества за Югославия (38.7 млн. щ.д.).

2/ Ако разгледаме структурата на износа според начина на използване на стоките най-съществено нараства износът на потребителски стоки (най-вече дрехи и обувки) – 33.4 млн. щ.д. спрямо предишната година. Износът на инвестиционни стоки бележи слабо увеличаване с 4 млн. щ.д.

3/ За разглеждания период се отчита известно намаляване на вноса (СИФ) спрямо предишната година – 5.9 млн. щ.д (0.5%). Нарастването на вноса от страните от ЕС (43.4 млн. щ. д.) се компенсира от намаляване на внасяните количества от ОНД и Балтийските страни (54.7) и ЦЕФТА (17.3 млн. щ.д.), като по този начин общия размер на вноса се променя незначително.

4/ Според начина на използване на стоките нараства вносът на потребителски – с 26.8 млн. щ.д. и инвестиционни стоки – с 17.1 млн. щ.д., като същевременно се наблюдава намаляване вноса на енергийни ресурси – с 61.5 млн. щ.д.

5/ Салдото по услугите за периода януари-февруари е -9.6 млн. щ.д. и е по-ниско с 33.4 млн. щ.д. в сравнение с предходната година.

6/ Преките инвестиции възлизат на 56 млн. щ.д. и са по-малко със 172.5 млн. щ.д. спрямо същия период на 2001 г. Тази съществена разлика се дължи не само на продажбата на лиценза за втория GSM оператор през 2001 г. за 135 млн. щ.д. и е индикативна за очертаващото се намаляване притока на чуждестранни инвестиции през 2002 г. в резултат най-вече на продължаващото забавяне на растежа в глобален план.

7/ Валутните резерви на БНБ намаляват с 260.7 млн. щ.д., при спад в размер на 217.7 млн. щ.д. за същия период на 2001 г.

8/ Статията грешки и пропуски през януари е отрицателна и възлиза на -174.1 млн. щ.д. (тоест повече от дефицита по текущата сметка за месеца), а през февруари тази статия става положителна (41 млн. щ.д.), като най-вероятната причина за това е опит за коригиране на резултата от предишния месец. Част от данните в платежния баланс се формират въз основа на експертни оценки (например приходите от услуги, оказвани от резиденти на нерезиденти), така че при агрегирането на информацията често се стига до съществени отклонения, които се компенсират именно от статията грешки и пропуски. За повече информация по темата виж – Как да четем и разбираме търговската статистика?

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.