Анализ на икономическата програма на СДС

На разширено заседание на националния съвет на СДС в Боровец на 3 юли партиятае обсъдила проект за икономическа програма* , изработен от комисия към партията.На същото събиране е представен и алтернативен проект, подготвен от групачленове на партията. Ще разгледаме основните мерки, които авторите на проектитеса заложили в двата документа.

В проектопрограмата на СДС е отбелязан като най-важен проблем пред Българияниският брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. Съвсем естественоследствие от това е записаната ясна цел на икономическата политика на партията:“Целта на икономическата програма на СДС е до 2007 да се постигне 10% растежна БВП и да се намали безработицата до 10%.” Същата цел присъства ив алтернативната програма – ръст на БВП от 8-10% годишно. Бихме могли дапосочим, че тъй като доходите на българските граждани са най-ниски средвсички страни, които членуват или кандидатстват за членство в ЕС, залаганетона амбициозна цел за постигане на висок икономически растеж е логично итрябва да се приветства. Разбира се, освен поставяне на висока цел е нужнои предвиждане на определени мерки, с които тя да се постигне.

Мерки, подпомагащи икономическия растеж

1. Намаление на корпоративния данък до 10%. Това обещание присъства и валтернативната програма, но резултатът от него зависи от това кога и какще се въведе. Един от авторите на проектопрограмата на СДС спомена в радиоинтервю,че СДС ще въведе 15% данък, а евентуално до края на мандата и 10%.Като се има предвид, че НДСВ най-вероятно ще намали данъка до 15% още тазигодина не е ясно какво точно смята да предприеме СДС, ако евентуално спечелиизборите. Да не говорим, че неясно обещание за евентуално намаление на данъкадо 10% в края на мандата (т.е. през 2009 година) не помага и на целта наСДС – постигане на 10% икономически растеж до 2007 година. Ако данъкът сенамали през 2009 година, резултатите от това ще се усетят след като мандатътна евентуалното правителство на СДС е свършил, т.е. желаният висок икономическирастеж ще се отложи за след това.

2. Намаление на ДДС на 18% и намаление с 5% на данъка върху доходите нафизически лица. Намаление на ДДС с 2% би “струвало” на бюджета около 333милиона лева (при база 2004 година), а намалението на личния данък с 5%ще коства на бюджета около 150 милиона лева. За сравнение – приходите надържавния бюджет през 2004 година се очаква да достигнат 15 милиарда лева.Следователно има възможности да се извърши и по-значително намаление наданъка върху доходите, особено като се има предвид, че облагането на трудав България е прекалено високо.

3. Опростяване на данъчната отчетност и на данъчните декларации за доходитена физически лица. Спазването на всички изисквания при плащане на данъции осигуровки отнема значително време и струва скъпо на икономиката.

4. Намаляване на административните разходи средно с 5% в сравнение с разходите,заложени в бюджета за 2004 чрез съкращаване на излишни структури и дейности.При прекалено раздутият държавен сектор в страната би могло да се мислии за по-нататъшно намаление на разходите през следващите години и съответнонамаление на данъците и осигуровките.

5. По-лек режим за назначаване и освобождаване на работници за малкитеи средните фирми. Тук може да се посочи, че тази мярка би дала по-добрирезултати ако се прилага за всички фирми, а не само за малките.

Изводът, който би могъл да се направи от тези мерки е, че те не са достатъчнорадикални, за да може целта за 10% икономически растеж да се постигне.

Мерки, възпрепятстващи икономическия растеж

1. Определяне на приоритетни отрасли. Такава политика, напомняща за централнотопланиране, е антипазарна и не дава положителни резултати. Напротив, тя водидо неефективно разпределение на ресурсите в икономиката и забавя икономическоторазвитие. Следователно би било добре това да не се върши.

2. Увеличение събираемостта на данъците и намаление на сивата икономикачрез строг контрол. Тук не можем да не отбележим, че сивата икономика иизбягването на данъците са резултат от високите нива на данъчно-осигурителнататежест и силното регулиране на икономиката. Без промяна на тези факторитрудно ще има забележим резултат. Напротив, строг контрол означава повечебюрокрация, повече чиновници с повече власт и като пряк резултат – повечекорупция.

3. Защита на пазара от дъмпингови стоки. Това, изказано с прости думи,означава да се пречи на евтини вносни стоки да влизат в страната. От подобнамярка вероятният резултат е задържане на неефективни фирми на пазара засметка на по-високи цени на стоките за българските потребители. Т.е. акотова се прави резултатът не е създаване на стойност, а точно обратното –преразпределение и загуба на стойност.

4. Укрепване на структурите, извършващи контрол на вътрешния пазар – Изпълнителнаагенция за защита на потребителите, ХЕИ, ДВСК, Агенция по стандартизацияи всички останали. Това са структури, които са огромно бреме за предприемачитезаради множество безумни изисквания, които те им налагат. Тази им властводи до чести оплаквания за корупция сред тези органи. Следователно, вместода се “укрепват” е по-добре тези държавни органи да се реформират.

5. Частично субсидиране на износа на някои стоки и подкрепа на държаватаза намиране на нови пазари за българските стоки. Субсидирането на износаводи до субсидиране на неефективни фирми за сметка на облагане на всичкиостанали. Това води до преминаване на ресурси от ефективни в неефективниотрасли с вредни последици за икономическото развитие.

6. Финансиране на повече инвестиционни проекти от държавата и общините.Това означава повече разходи за данъкоплатците да се насочват към проекти,които могат да се извършат и от частния сектор. Вместо това, обикновенодесните партии се насочват към приватизация и концесиониране на съответнитеобекти и по този начин спестяват пари на данъкоплатците и увеличават ефективносттана използване на ресурсите.

Някои липсващи мерки

В програмата липсват някои основни реформи, които са необходими за ускоряванена икономическото развитие:

1. Намаление на осигуровките – със ставка от 42.7% те са най-високият иизкривяващ данък в икономиката.

2. Довършване на структурните реформи – приватизация, либерализация, демонополизиранена отделни сектори

3. Въвеждане на конкуренция в сферата на здравеопазването, пенсионнатасистема и образованието. Като се има предвид, че те са изключително неефективнии консумират над 15% от БВП това е много важно.

4. Подобряване работата на съдебната система и полицията – без защита направата на собственост и на ефективното изпълнение на договорите икономикатаняма да се развива бързо.

5. Фискална децентрализация – прехвърляне на много от правата и отговорноститекъм местните власти.

6. Намаление на регулирането на икономиката и на властта на държавнитеслужители.

Като цяло проектът за икономическа програма на СДС се нуждае от значителнипромени. От друга страна, той трябва да се обвърже и с другите проекти (коитоне разглеждаме тук) – за развитие на земеделието, социалната политика, здравеопазването.Тези проекти също трябва да се преразгледат, тъй като се основават на непазарнипринципи, най-често свързани с искане за повече пари на данъкоплатците засъответната дейност без структурни реформи.

––––––––––––––-

* Проектът е достъпен на интернет сайта на СДС: www.sds.bg

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.