Алтернативен бюджет с ниски данъци и излишък 2018 – 13 ноември 2017

За 15-та поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) изготвя своя Алтернативен бюджет с ниски данъци. Представянето на тазгодишното издание на Алтернативния бюджет е в условия на две поредни години с висок икономически растеж, а перспективата за следващите три години е развитието на икономиката да запази настоящите темпове. По-високите икономически темпове оказаха и положително влияние върху публичните финанси, като бюджетното салдо премина от дефицит от близо 2,5 млрд. лв. през 2015 г. към излишък от близо 1,5 млрд. лв. само в рамките на една година. Въпреки това управляващите продължават да планират бюджетни дефицити, което противоречи както на логиката за водене на устойчива фискална политика, така и на препоръките на ЕК – излишъци при растеж на икономиката и дефицити при спад.

Традиционно Алтернативният бюджет на ИПИ включва идеи за реформи като намаляване на основни данъци и осигуровки, оптимизиране на публичните разходи, повече избор в осигурителните системи, задълбочаване на финансовата децентрализация и други. Тази година към тези идеи е прибавено и постигане на бюджетен излишък, за да се възстанови фискалният резерв на страната поне до предкризисните си нива. Целта е да се осигури буфер за публичните финанси при бъдещи икономически шокове – т.нар. бели пари за черни дни.

По време на икономическата криза и възстановяването от нея управляващите настояваха, че не е моментът за реформи заради трудните икономически условия. След това последваха няколко години на предсрочни парламентарни избори и политическа криза, когато обяснението беше същото – не е сега моментът за реформи. След две години на висок икономически растеж и очаквания той да се запази и през следващите три години е крайно време за реформи!

Предвид бурното икономическо развитие и недостига на квалифицирани кадри на пазара на труда, най-важната реформа е тази в образованието. Необходимо е в най-кратки срокове да се обвърже финансирането на образованието с постиганите резултати, да се създадат адекватни стимули за привличане на млади и амбициозни учители и реално да се въведе дуалното образование.

В средносрочен план е необходима административна реформа, която да повиши качеството на публичните услуги, да подобри условията на труд в публичната администрация, включително заплащането, за сметка на намаляване на щатните бройки.

В дългосрочен план е необходим дебат и дългосрочна визия за бъдещето на социалното и здравното осигуряване, след което последователно да се прилагат приетите мерки.

Акценти от Алтернативен бюджет 2018:

 • Вместо нови разходи – оптимизиране на настоящите разходи, така че с по-малко средства да се постигат по-високи резултати;
 • Вместо квази буфери като капиталовите разходи, които традиционно са по-ниски от планираните, а в края на годината се преразпределят за заплати, социални и други текущи разходи – реални буфери под формата на бюджетен излишък и увеличение на фискалния резерв;
 • Приемане на бюджет 2018 г. с излишък е най-логичната политика предвид развитието на икономиката през последните години и очакванията за следващите три години;
 • Полагане на основи за провеждане на отлаганите вече близо 10 години реформи с фокус върху образованието и реализацията на пазара на труда;
 • Прилагане на принципа „пари срещу реформи”;
 • Премахването на неефективни данъци като тези върху дивидентите, лихвите, застрахователните премии и премахването на данъчни преференции като намалената ставка на ДДС за туризма;

Осигурителни промени:

 • отказ от увеличението на осигурителната вноска за държавна пенсия;
 • отпадане на възможността за отказ от пенсионни спестявания във втория стълб (частните пенсионните фондове) и прехвърлянето им към солидарната система;
 • разбиване на монопола на Здравната каса и прехвърляне на 2 пр.п. от здравните осигуровки към частни фондове, какъвто беше замисълът от 2008 г.;
 • изготвяне на дългосрочна визия за бъдещето на осигурителните системи.

Накратко Алтернативният бюджет на ИПИ се фокусира върху три основни пункта:

 1. Съобразяване на фискалната политика с икономическата обстановка – трупане на излишъци при висок икономически растеж и използване при икономически спад;
 2. Оптимизиране на публичните разходи, така че да се премахне безконтролното и непрозрачно харчене на публични средства, особено в края на всяка фискална година;
 3. Започване на дълго отлаганите реформи, като фокусът следва да е върху най-неотложните от тях, които са свързани с образованието и реализацията на пазара на труда.

Противно на повтаряната теза на политиците, че това е единствено възможният бюджет, ИПИ показва, че е възможно бюджетът да бъде планиран разумно, като се оптимизират публичните разходи и се ограничат възможностите за непрозрачно преразпределение на средства в края на годината. Заедно с това Алтернативният бюджет се стреми да облекчи и без това тежкото положение на пазара на труда и бързото увеличение на разходите на работодателите, като запазва осигурителната тежест непроменена и премахва административното увеличение на минималните заплащания.

Консолидирана фискална програма 2018 г. – проект на Министерски съвет (МС) и Алтернативен бюджет на ИПИ

 Проект на МС 2018ИПИ
2018
Общо приходи, млн. лв.38 223,936 914,6
% от БВП36,2%35,0%
Общо разходи и Вноска в бюджета на ЕС, млн. лв.39 323,935 754,9
% от БВП37,2%33,9%
Бюджетно салдо, млн. лв.-1 100.01 159.7
% от БВП-1.0%1.1%