Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Завалутния курс и конкурентността

15.12.2006
Оцени тази статия:

До г-н Иван Искров
Управител на Българска народна банка


Уважаеми господин Искров,

Поздравяваме Ви по повод избирането Ви за управител на Българскатанародна банка и Ви приветстваме във връзка с декларираните от Васнамерения за запазване на режима на Валутен борд и фиксирания курсна лева към еврото при сегашното му съотношение до приемането на Българияв Европейския съюз и Еврозоната.

Екипът на Института за пазарна икономика желае да Ви уведоми, чее направено изследване на факторите, въздействащи върху реалния ефективенвалутен курс (РЕВК) на лева в средно- и дългосрочен период (1). Анализъте изграден на базата на тримесечни данни и обхваща периода от въвежданетона Валутния борд до началото на месец април 2003 г. като са използванисъвременни иконометрични методи. Резултатите показват, че следнитеиндикатори: производителност на труда, условия на търговията, реалнилихвени проценти на международните пазари, брутни вътрешни спестяванияи преки чуждестранни инвестиции имат силно влияние върху динамикатана реалния ефективен валутен курс.

Другата цел на това изследване е да се установи какво е въздействиетона реалния ефективен валутен курс върху конкурентоспособността набългарската икономика. За тази цел са изчислени два типа несъответствие(misalignment). Първият тип е текущото несъответствие (2) ,а вторият е средно- и дългосрочното общо несъответствие (3).Резултатът от тези изчисления е, че размерът на текущото несъответствиее –0.14%, а размерът на общото равновесие е 1.77%. Основният изводе, че няма нито краткосрочно, нито значително дългосрочно несъответствие.Следователно реалното поскъпване на лева не влияе негативно на конкурентоспособносттана българската икономика и е обусловено само от фундаментални фактори.Освен това тенденцията е несъответствието да намалява, т.е. в дългосроченаспект реалният ефективен валутен курс съвпада с равновесното си равнище.

Като обобщение можем да кажем, че текущото ниво на фиксиране накурса на лева към еврото няма нужда от промяна и следователно трябвада се запази и респективно да продължат да се следват принципите наВалутния борд.Фигура 1: Текущо несъответствие (в проценти)

 

Фигура 2: Дългосрочно несъответствие (в проценти)


(1) Chobanov, D. (2003) “Behavioral model of the real effective exchangerate of the Bulgarian Leva”

(2) Текущо несъответствие = (актуален РЕВК – Текущ равновесен РЕВК)/Текущравновесен РЕВК

(3) Дългосрочно равновесие = (Актуален РЕВК – Устойчив равновесенРЕВК)/Устойчив равновесен РЕВК