Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Защо не трябва да има минимална заплата?

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата експертна група към Министерството на труда и социалната политика предложи да се премахне минималната работна заплата.

Според министър Христова: “В началото на годината кабинетът определи минималното месечно възнаграждение от 120 лева при средна заплата от280 лева. В момента обаче това възнаграждение рязко се доближи до парите,които получават хората с квалификация и ценз. Правителството не можеда налага на частниците да плащат тези пари на хората със средно илиосновно образование и без професия. Ако експертната група прецени, ченяма нужда от определянето на най-нисък доход, той ще отпадне с решениена кабинета. Премахването на този праг ще ни доближи максимално до практикатапо доходите на страните от Евросъюза.”

Защо е вредна минималната работна заплата – да повторим още веднъж някои от аргументите, които сме защитавали многократно:

На практика почти няма хора, които да са облагодетелствани от минималнатазаплата – тези, които получават повече, не са засегнати от съществуванетой, а тези, които получават по-малко или биват уволнявани при увеличениена минималната заплата, или работят неформално без трудов договор. Оттова никой не печели.
Минималната заплата има негативно влияние върху работниците с нискапроизводителност, младите работници и служители (включително тийнейджърите), неквалифицираните работници и служители без опит, хората с увреждания.Това е така, защото тези групи от населението не са достатъчно производителни,за да получават дори минималната заплата и следователно не могат даработят легално. На практика те са принудени или да живеят от социалнипомощи, или да се опитват да работят по “незаконен” начин - на заплата,която е по-ниска от минималната.

Друг ефект от съществуването на минимална заплата е това, че споменатитепо-горе групи от хора с ниска производителност не могат да работят,което означава, че те не могат да натрупат опит на работното място,което да им позволи в последствие да станат по-производителни и да получатповишение на заплатата. На практика те са обречени да бъдат безработнине само в кратък период, но и в дългосрочен план, ако не си намерятработа в неформалния сектор.

Един от ефектите на съществуването на минимална работна заплата е,че някои видове работа могат да изчезнат или въобще да не възникнат(или да възникнат и съществуват на неформална база). Един от проблемитев случая е, че ако например тийнейджърите и младите работници започватпървата си работа като неформални работници, които са извън закона,регламентиращ минималната заплата, не може да се очаква че тези хорав бъдеще ще спазват всички останали закони. Което създава среда за повеченеспазване на законите, дори на общоприети и справедливи закони, катотези против кражбите, убийствата и т.н.

Накрая, не на последно място, трябва да се посочи, че минималната заплата,която се обявява от правителството, не е равна на разхода на работодателяза съответния работник. Това се дължи на изискването работодателя даплаща три четвърти от осигуровките на работника. Тъй като осигуровкитеса 42.7% минималният разход, който трябва да направи работодателят заедин работник, е над 158 лева.