Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Защо е необходим референдум за АЕЦ "Белене"?

15.12.2006
Оцени тази статия:

През изминалата седмица съвпаднаха две събития, които поставят на дневенред този въпрос. Едното от тях е предложението на повече от една четвъртот народните представители за референдум по повод извеждането от експлоатацияна блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”. Другото събитие е обсъждането в резиденция“Лозенец” на доклад на министерството на енергетиката и енергийните ресурси(МЕЕР), озаглавен “Оценка на технико-икономическата целесъобразност от изгражданена АЕЦ “Белене”. Това обсъждане бе предизвикано от заявление за достъп доинформация на Института за пазарна икономика, но бе организирано от Центъраза икономическо развитие. (Отговорът на МЕЕР бе представен и коментиранв миналия брой на този бюлетин.)

Общият смисъл на въпроса, на който предполагаемият референдум трябвада отговори

Първото от тези събития показва, че общата нагласа за допитване до избирателитеполучава политическа подкрепа, макар и от народните избраници най-вече наедна единствена партия. Както е предложено, допитването за това дали дасе изведат от експлоатация двата споменати реактора на “Козлодуй” през 2006г. има смисъл само като въпрос за това дали България трябва да стане членна ЕС през 2007 г. Иначе казано, този въпрос е част от един възможен референдумза членството на страната в съюза.

Обсъждането в резиденция “Лозенец” показа, че проектът за изграждане наАЕЦ “Белене” ще ангажира значителни държавни средства. И преди се предполагаше,че това е така, но не бяха известни параметрите за оценка на тези средства.Сега се знае, че държавното участие в АЕЦ “Белене” ще бъде 51%, а предвиденитегаранции са до 80 на сто от инвестицията при до 5-годишен договор за изкупуванена произведената от тази централа електроенергия. Следователно въпросът,който трябва да бъде зададен на този референдум е дали избирателите даватмандат на правителството да блокира тези средства и за какъв период от време.За целта подготовката на референдума ще трябва да изясни точния размер насредствата и евентуалните ползи и разходи от тяхното заделяне за строителствотона АЕЦ “Белене”. Едва тогава избирателите ще могат да решат дали технитесредства да се насочат към този проект или да се увеличат техните доходи(като се намалят данъците), а строителството на нови енергийни мощностибъде оставено на инициативата на частния сектор.

Политическият риск

Един такъв референдум ще намали политическият риск от проекта. Неговитеизмерения изискват специално обсъждане, тъй като - преди да либерализирапазара и производството на електроенергия – правителството фактически предвиждаувеличаване на държавното участие в отрасъла.

Естествено първият въпрос е за това за какви средства на избирателите ставадума. Последният проект за АЕЦ с два реактора като предлаганите за АЕЦ “Белене”е централата “Темелин”. (Оценката на въздействието върху околната среда,разпространена и “обсъдена” в края на април и началото на май на практикаотрича предимствата на реакторите тип “Канду”, предлагани от един от потенциалнитеизпълнители на проекта “Белене”.). Както е известно, стойността на “Темелин”е 2,7 милиарда щатски долара и те са изразходвани по време, когато доларъте по-скъп от еврото. Цената в евро на един реактор в “Белене” следователное равна или вероятно по-висока от половината на централата “Темелин”. Опитътот подобни проекти показва, че те първо се протакат и второ се оскъпяват.

Политическият риск, от една страна, е свързан с тази перспектива за оскъпяване.От друга страна обаче, този риск не е на страната на възможното неизпълнениена ангажименти, които правителството би поело във връзка с “Белене”. Международнатаправна среда на изпълнението на договори не би позволила такова развитиеи затова всяко оскъпяване ще бъде поемано като държавно задължение.

Съществения политически риск е свързан с руското участие. “Белене” неминуемоще увеличи енергийната зависимост на България от Русия, ако бъде избранконсорциумът “Атомстройекспорт”-“Фраматон”. Тази зависимост би останалаи ако бъде предпочетен проекта на “Шкода”-“Уестигхаус Електрик Къмпани”.Доставчикът на ядрено гориво и в двата случая най-вероятно би останал сруски адрес. Руски компании предоставят и преобладаваща част от другитеенергоносители. Освен това, според съобщение на “Ройтерс” от 23 април т.г.руската компания “ОМЗЗ-РТС” е купила три дъщерни компании на “Шкода Холдинг”,произвеждащи оборудване за атомни централи. Собствеността на руските компаниии тяхното политическо влияние и податливост на такова влияние предизвикват– меко казано – тревога навсякъде по света.

Други неясноти и аргументи

Един референдум за АЕЦ “Белене” би позволил да се изговорят всички аргументии “за” и “против” от различни професионални общности. Тези становища вечебяха споделени на обсъждането в “Лозенец”, но засега не са стигнали до гражданитеи фирмите, които в крайна сметка ще понесат резултатите от решението заизграждане на “Белене”, били те положителни или отрицателни.

Икономистите, присъствали на обсъждането са категорични, че въпросниятдоклад е “неудовлетворителен, а аргументацията в него – неприемлива” и чевземането на решение в тази ситуация е “трудно, ако не невъзможно”. Товане бяха икономисти от института за пазарна икономика.

Експерти от областта на енергетиката показаха алтернативни на МЕЕР изчисления,според които: а) практически излишък на произведена електроенергия ще имадо 2013-2015 г.; б) в сметките на министерството е неясно дали няма занижениоценки на количеството електроенергия, произведена от лигнитни въглища (зада изглежда ядрената енергетика без алтернатива); в) разходите за съобразяванес международното законодателство за опазване на околната среда са възможнозавишени.

Присъствалите банкери изразиха мнения, които следва да се тълкуват по-скорокато подкрепа за проекта. Един от изказаните аргументи е, че при така илииначе олигополистичния регионален пазар на електроенергия предвидени гаранциии държавно участие са един вид необходимост. Подобно е мнението на присъствалитеголеми индустриални потребители и на експерти от областта на енергетиката,които изказаха мнение, че агресивно и държавно-подкрепено разширяване напроизводството ще наложи на външните потребители нуждата да се съобразяватбългарските износители на електроенергия.

Естествено всички тези аргументи могат да имат различна степен на валидност.Важното е те да бъдат споделени, положени на проверка и оценени. Средстватаи възможностите на предварителното обсъждане и полагаемия се по закон достъпдо информация очевидно са изчерпани.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).