Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За цената да информираш държавата

Автор: Светла Костадинова / 10.10.2014
Оцени тази статия:

Скоро ще има правителство. Независимо дали то ще ни хареса или не, има неоспорими реформи и такива, по които съгласие май няма скоро да се постигне (пенсионна, здравна, образователна и др.).

Факт е, че фирмите изнемогват от регулациите – те са неясни, често се променят, новостите са нелогични и нерядко облагодетелстват само част от бранша, убивайки малките участници, струват скъпо и правят невъзможно създаването на нови работни места и постигането на така необходимия по-висок растеж.

В интерес на истината, в самата администрация все по-често се среща разбирането, че наистина трябва да се върви в посока опростяване[1]. Още повече, че на европейско ниво този процес е ясно структуриран и тече от години. Самата Европейска комисия има инициатива за намаляване на административната тежест[2] и очаква всяка страна да си поставя цел за намаляването ù.

Точно по тази инициатива, икономическото министерство (използвайки консултанти) от четири години мери административния товар върху бизнеса и дава препоръки за намалението му. Обобщените резултати в Таблица 1 илюстрират следното:

  • Цената за бизнеса да информира държавата е огромна – над 3 млрд. лв./годишно и то само за изследваните 35 нормативни актове;
  • Цената за бизнеса да информира държавата без това да е обосновано е стряскащо висока – над 450 млн. лв./годишно и то само за изследваните 35 нормативни актове;
  • Ненужните изисквания към бизнеса да информира държавата се разпростират във всички области, но има силна концентрация, свързана с изземването на доход (облагане) и преразпределението му (подпомагане).

 

По-важно е, обаче, защо задълженията за информиране тежат на бизнеса. Обясненията, до които са стигнали консултантите по проекта, са стряскащи, но съвсем не и неочаквани (подробности в Таблица 2):

  1. Администрацията разработва сложни и скъпи за спазване инструкции – това увеличава ненужно административните разходи за бизнеса с поне 114 млн. лв./годишно.
  2. Администрацията изисква справки на хартиен носител (т.е. ходене на място и чакане), вместо да дава възможност за електронна комуникация – товарът за фирмите е поне за 5 млн. лв./годишно.
  3. Администрацията изисква напълно ненужно информиране от бизнеса за над 92 млн. лв. на година.

Всеки предприемач вероятно може да даде пример за излишни изисквания за предоставяне на данни, справки, отчети и т.н. Досега, обаче, се твърдеше, че няма достатъчно информация и данни за това какви са конкретните тежести и тяхната цена.

Е, вече е ясно.

Сега остава някой да реформира – премахва, намалява и опростява.

Дали това ще се случи с новото правителство? Едва ли. Подходът на управляващите и депутатите, без изключение, е преобладаващите реакции на проблеми в обществения живот да бъдат под формата на повече регулации, правила, закони и изисквания. Дори и да има опростяване в определени области или от конкретни органи, това невидимо се компенсира от безобразието, сътворено от други.

Последно, за ориентир ще представим нагледно какво ни струват на практика пропилените милиони ненужни разходи за информиране на администрацията. Ако приемем, че действащите в момента нормативни актове са 300 (силно подценено допускане), то оценените нормативни актове (35 броя) представляват около 12% от цялото законодателство. Нека приемем, че в останалите 88% от нормативните актове няма толкова много на брой и скъпоструващи задължения за информиране. Приблизителната подценена сметка за общия административен товар, произтичащ от законодателството ни, е в размер на поне над 1 млрд. лв. Държим да поясним, че това е сумата само за задълженията за информиране, които са оценени и които бизнесът реално плаща и тя не включва по-големите, невидими, разходи за икономиката  - нерегистрираните нови фирми, поради административния товар, неотворените допълнителни работни места, поради високите разходи за съобразяване с регулации и изобщо – пропуснатите възможности.

 

Таблица 1: Стойност на идентифицирани задължения за информиране (ЗИ) и на предложенията за намаление в изследвани 35 закона и съответните подзаконови нормативни актове (лв.)Обща стойност на ЗИ (лв.)

Стойност на предложенията за намаление на ЗИ (лв.)

1

Кодекс за социалното осигуряване

591 536 514

272 637 994

2

Закон за акцизите и данъчните складове

378 404 443

104 144 613

3

Закон за корпоративното подоходно облагане

422 912 648

22 631 398

4

Закон за подпомагане на земеделските производители

113 621 607

14 095 182

5

Закон за статистиката

42 883 967

11 730 394

6

Закон за ДДС

976 428 368

10 722 602

7

Закон за автомобилните превози

30 341 783

6 578 521

8

Закон за счетоводството

5 141 247

2 393 691

9

Закон за измерванията

77 774 543

2 089 206

10

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

46 124 497

1 865 653

11

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

271 344 176

1 235 819

12

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

43 197 182

666 265

13

Търговски закон

25 513 504

375 746

14

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

1 256 071

292 493

15

Закон за управление на отпадъците

6 099 530

284 989

16

Закон за насърчаване на заетостта

12 394 372

235 759

17

Закон за техническите изисквания към продуктите

27 125 467

221 872

18

Закон за подземните богатства

1 037 604

194 810

19

Закон за електронните съобщения

97 725 067

133 220

20

Кодек на труда

120 104 079

78 036

21

Закон за енергетиката

7 869 523

58 964

22

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и био-горива

58 478

30 484

23

Закон за социално подпомагане

954 635

29 453

24

Закон за водите

45 148 719

28 170

25

Закон за камарата на строителите

194 836

25 065

26

Закон за опазване на околната среда

4 639 133

12 455

27

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

27 004 779

10 924

28

Закон за чистотата на атмосферния въздух

3 111 788

9 494

29

Закон за регистър БУЛСТАТ

1 303 043

4 692

30

Закон за независимите оценители

15 021

3 674

31

Закон за електронната търговия

8 700

689

32

Закон за кадастъра и имотния регистър

1 869

210

33

Закон за електронния документ и електронния подпис

7 916

184

34

Закон за защита от шума в околната среда

47 814

26

35

Закон за търговския регистър

6 133 914

0


ОБЩО

3 387 535 823

452 822 747

Източник: ИПИ на база данни от резултати от проект за намаляване на административната тежест в България, осъществяван от Министерството на икономиката и енергетиката (линк)

 

Таблица 2: Предложения за намаляване на административните разходи 

Тип предложение за реформа

Стойност на намалението (лв.)

Комплексна мярка*

239 295 586

Разработване на по-добри и по-лесно достъпни инструкции

114 870 546

Премахване на разпоредби или задължения за информиране

92 016 440

Подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител

5 324 272

Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса

950 347

Намаляване срока на услугата

198 699

Опростяване на терминологията, намаляване на сложността на нормативните разпоредби, разработване на стандартни дефиниции

79 824

Промяна на сегмента на ЗИ

38 806

Премахване на ненужните искания за данни

31 124

Намаляване на честотата на подаване на информацията и на обема на изискванията за информиране до минималните нива, необходими за постигане на целите на законодателството

10 584

Въвеждане на нормативно определен срок

6 522

ОБЩО

452 822 750

Бележка: * В случаите, в които е възможно за дадено Задължение за информиране да бъдат направени повече от едно предложение за намаляване на административната тежест, е предложена „комплексна мярка”, която съдържа комбинация от възможните предложения с обща стойност на намалението, съответстваща на влиянието на включените предложения.

Източник: ИПИ на база данни от резултати от проект за намаляване на административната тежест в България, осъществяван от Министерството на икономиката и енергетиката (линк)

 


[1] Разбирането сред администрацията, за съжаление, обикновено е най-често в органи, които не могат да наложат ефективно намаление на тежестта.

[2] Административните разходи са разходи, направени от предприятията, за да отговорят на законовите задължения за предоставяне на информация за тяхната дейност или продукция на държавните органи или на частни лица. Те включват две групи разходи, които формират общата стойност на задължението за информиране: обичайни административни разходи и административна тежест. Източник тук.