Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ

Автор: ИПИ / 26.02.2021
Оцени тази статия:

Изх.№21/26.02.2021 г.

               ДО:

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

по реда на чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ

 

ОТ:

Светла Костадинова, изпълнителен директор на Фондация „Институт за пазарна икономика”, ЕИК 831344929.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето представям и моля да приемете въпросите към кандидата за изборен член на ВСС от квотата на следователите.

 

Въпроси:

1. Считате ли, че трябва да бъде възобновен дебатът за изменение на Конституцията на Република България в посока деполитизиране на Висшия съдебен съвет (ВСС) като гаранция за независимостта на съдебната власт, в това число:

-          намаляване на броя на членовете на ВСС, излъчвани от Народното събрание (НС), за сметка на увеличаване на броя на членовете на ВСС в съдийската колегия на съвета, избирани пряко от съдии,

-          намаляване на броя на представителите на прокурорите и следователите в прокурорската колегия на ВСС в полза на представителите на Народното събрание като гаранция за обществен надзор над работата на Прокуратурата на Република България?

Ако отговорът Ви е положителен, ангажирате ли се като бъдещ член на ВСС да инициирате дискусия между ВСС, представители на законодателната власт и експерти от НПО сектора и академичните среди?

Ако отговорът Ви е отрицателен, на какви аргументи почива и как те се вписват в Становище № 1 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) относно стандартите за независимост на съдебната власт и несменяемостта на съдиите; Препоръка № R (94) 12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно независимостта, ефикасността и ролята на съдиите; Становище № 10 на КСЕС относно „Съветът на съдебната власт в служба на обществото“; Становище  №403/2006, CDL-AD(2007)028, „Съдебни назначения“ на Венецианската комисия; Препоръка СМ/Rec(2010)12 на Комитета на министрите до държавите-членки от 17.11.2010 г. относно съдиите: независимост, ефективност и отговорности и в конкретни, отправени пряко към България, препоръки и критики: Становище № 816/2015 на ВК относно измененията и допълненията на КРБ, 23 октомври 2015, CDL-AD(2015)022; „Превенция на корупцията по отношение на народни представители, съдии и прокурори“ – Доклад за съответствие за България, приет от GRECO на 76 пленарна сесия (Страсбург, 19-23 юни 2017); Резолюция № 2296 (2019) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (като част от пост-мониторинговия диалог с България; Становище на ВК относно изменение на ЗСВ, 6-7 октомври 2017 г. и др.

2. С оглед на горепоставения въпрос и предвид трайното цитиране от Ваша страна в концепцията Ви на  Решение № 3/2003 по конституционно дело № 22 от 2002 г. , в какво отношение бихте го тълкували спрямо Решение № 8/2005 по конституционно дело № 7 от 2005 г. предвид възможността гореописаните предложения за структурата на ВСС да бъдат сведени до конкретни конституционни текстове от състав на Обикновено Народно събрание?

3. Според Вас на какво се дължи липсата на кандидати, съответно и на състезателност, за ключови назначения в съдебната власт – станахме свидетели на един кандидат за поста главен прокурор в процедурата от есента на 2019 г., един кандидат за член на ВСС от прокурорската колегия след напускането на Даниела Машева през 2020 г., а и в настоящата процедура Вие отново сте единствен участник?

4. В предишния Ви мандат като член на ВСС от квотата на Народното събрание сте номиниран от Движението за права и свободи. Не е ли е според Вас тази политическа подкрепа признак за трайна политическа обвързаност и причина да си направите отвод от настоящата номинация?

5. Как оценявате кариерата на Делян Славчев Пеевски като следовател? Похвално или позорно е следовател през активната си магистратска кариера да няма нито едно следствено дело и досъдебно производство и нито едно следствено заключение и какви мерки ще предприемете като член на ВСС да няма отново такъв случай на редови следовател с нулева заетост и натовареност? Как си обяснявате липсата на становище на професионалната общност на следователите по случая?

6. В предишния си мандат като член на ВСС, Вие сте участвали в избора на Владимира Янева за председател на Софийски градски съд и сте един от магистратите, който издига кандидатурата ѝ. Как бихте коментирали скандалите в съдебната власт Яневагейт и Цумгейт? Според Вас задоволителни ли са извършените проверки и обявените резулатите от проверките по Яневагейт и Цумгейт?

7. Като заместник-председател на Камарата на следователите в България (КСБ) как си обяснявате факта, че КСБ няма активно становище по устройствените за съдебната власт в България въпроси от 2014 г. насам, а по въпросите, пряко свързани с устройството на ВСС и съдебната реформа становищата ѝ са трайно против?

8.  Какви според Вас следва да бъдат конкретните действия в изпълнение на препоръките към Република България с оглед констатираните дефицити относно статуса на главния прокурор по делата: Kolevi v. Bulgaria, Application no. 1108/02, judgment of 5 November 2009, Zlinsat Spol.  S R.O. v. Bulgaria, Application no. 57785/00), judgment of 15 June 2006? Моля, да опишете детайлно аргументите си.

 

 

26.02.2021 г.                                                                                                     С уважение:

гр. София                                                                                                            Светла Костадинова