Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Втора поредна силна година за пазара на труда

Автор: Явор Алексиев / 12.02.2016
Оцени тази статия:

Предварителните данни на НСИ за броя на наетите и нивата на брутните заплати през последните три месеца на 2015 г. показват, че възстановяването на пазара на труда е продължило и в края на годината. От прегледа на данните се вижда, че:

  1. 2015 г. е първата от 2008 г. насам, в която се наблюдава стабилен ръст на броя на наетите по трудово и служебно правоотношение в частния сектор, а и в икономиката като цяло (Графика 1).
  2. В края на декември 2015 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 17,6 хиляди (0,8%) повече от същия период на миналата година.
  3. През последните три месеца на 2015 г. средната брутна заплата за страната за пръв път надхвърля 900 лв. Спрямо същия период на предходната година средната заплата е нараснала с над 8%.
  4. През декември 2015 г. средното месечно възнаграждение на наетите в обществения сектор за пръв път надхвърля 1 000 лв.
  5. Заплатите в частния сектор постепенно застигат нивото в обществения, като през някои месеци на 2015 г. разликата пада под 5% (Графика 2). Това най-вероятно показва тенденция на изсветляване на доходите в частния сектор.
  6. Средната месечна заплата на наетите в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” вече трайно се задържа над 2 000 лв.

Графика 1: Промяна на броя на наетите в частния и обществения сектор спрямо същия месец на предходната година (брой души)


Източник: НСИ


Графика 2: Средна заплата в частния и в обществения сектор (лв.) и разлика между заплащането в частния и в обществения сектор (%) 


Източник: НСИ

 

Как стоят нещата на регионално ниво

Графика 3: Промяна на средната работна заплата и на броя на наетите лица на областно ниво през декември 2015 г. спрямо година по-рано, %

 

Източник: НСИ

Има само три области, в които ръстът както на заплатите, така и на броя на наетите е по-висок от средните за страната стойности (Графика 3). Това са София (столица), Сливен и Велико Търново (в светло синьо).

В други области като Силистра и Перник (в лилаво) се забелязва чувствителен ръст на броя на наетите през декември 2015 г. спрямо същия период на миналата година. Заплатите, обаче, нарастват по-бавно от средните за страната темпове. Обратно – в Шумен (в оранжево) се наблюдава по-бърз ръст на заплащането, но пък спад на броя на наетите, което може да отразява съкращаване на нископлатени работници.

Прави впечатление, че въпреки повишаването на минималната работна заплата през 2015 г. на две стъпки, средното възнаграждение в някои от областите (в червено), където заплатите са най-ниски (като Видин, Кюстендил и Кърджали), нараства по-бавно от средното за страната. В същото време броят на наетите в тези области намалява, като в област Видин този спад е най-ясно видим през ноември и декември 2015 г., може би в очакване на поредното повишаване на МРЗ от януари 2016 г.

Тези данни ясно показват, че въпреки цялостното подобрение, пазарът на труда продължава за изпитва сериозни затруднения в много области на страната. През първата половина на 2016 г. ще  стане ясно какъв ефект е имало поредното увеличаването на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове от началото на 2016 г.