Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Световният растеж в дългосрочен план

Автор: Мартин Владимиров* / 30.07.2010
Оцени тази статия:

Глобалната финансова и икономическа криза остави много страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в условия на по-нисък потенциал за растеж, по-висока безработица и нестабилни публични финанси. Средната големина на бюджетните дефицити в ОИСР се очаква да достигне 8% през 2011, а потенциалното производство намаля с 3% в резултат на кризата. Тази седмица организацията публикува доклад, изследващ възможните сценарии пред световната икономика за възстановяване в средносрочен и дългосрочен план.

Документът сравнява по какъв начин всеки един от тях ще повлияе върху ръста на производството, фискалната позиция и баланса по текущата сметка. Икономистите от ОИСР идентифицират три схеми за развитието на световната икономика:

  • Не се предприемат никакви реформи.
  • Провежда се фискална консолидация.
  • Фискалната консолидация се съчетава със структурни промени.

В първия случай държавата провежда минимални реформи, които намаляват текущия бюджетен дефицит с 0,5% от БВП всяка година, докато се стабилизира отношението на публичния дълг към БВП. Дългосрочните лихви се очакват да нарастват с 0,04 процентни пункта за всеки допълнителен процент увеличение на общия дълг над 75% от БВП. До 2015 страните с либерален пазар на труда се очаква да достигнат структурните нива на безработицата от преди кризата. За еврозоната и Япония това се очаква да се случи през 2025. Средният за ОИСР ръст на БВП се очаква да падне от  2,6% през 2011 до 2,0% през 2025 г., а средният дълг да се качи от 106 на 117% от БВП, като ръстът за САЩ е 24% от БВП.

Ако се приложи схемата на фискална консолидация, от 2011 г. правителствата на страните от ОИСР трябва да започнат рязко намаление на разходите, което индивидуално трябва да се определи спрямо демографската и социална структура на всяко общество. С изключение на Япония, останалите страни се очаква да достигнат предкризисните нива на задлъжнялост през 2025 г. Освен резкия спад на лихвените проценти по държавните облигации, валутите на страните от ОИСР ще поевтинеят със средно 10% спрямо тези на държавите извън ОИСР. В краткосрочен план, ръстът на БВП ще се забави заради едновременното въвеждане на консолидацията във всички страни, но в периода 2015-2025 г., икономиките ще регистрират 2 процентни пункта по-бърз растеж от ситуацията в първия сценарий. Именно заради едновременното прилагане на бюджетни съкращения, външните дисбаланси, свързани с високи търговски дефицити в САЩ и големи излишъци в еврозоната и Япония, няма да се променят особено.

За да бъде максимално ефективна фискалната консолидация, тя трябва да бъде съчетана със структурни реформи, което всъщност е третият сценарий, разглеждан от ОИСР. Те трябва да се състоят в намаляване на спестяванията в страните с излишъци по текущата сметка като Германия, Япония и Китай и с намаляване на потреблението в страни с големи дефицити като САЩ. По този начин ще се елиминират пречките пред местните инвестиции и потреблението в държавите с излишъци, което от своя страна ще означава по-ниски дългосрочни лихвени проценти за тези страни.

Част от структурните реформи включват и либерализацията на пазара на труда в ЕС, което от своя страна ще намали дългосрочната безработица и ще стимулира производството и конкуренцията. За да няма, обаче, неконтролируем наплив на имигранти от страни извън ОИСР, е добре да се подобрят социалните програми в развиващия се свят. Резултатът ще представлява допълнителен мултипликатор на потреблението и инвестициите в тези страни и още веднъж ще свие глобалните икономически дисбаланси.


*Стажант в ИПИ.