Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Проекта на закон за Национална агенция за приходите - "от нищо - нещо"

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

На съвместно заседание Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социалната политика към парламента приеха на първо четене законопроект за Националната агенция за приходите. Идеята на законопроекта се състои в постигането на координация между дейността на данъчната администрация и събирателната функция на НОИ.

Извън слабостите на законопроекта, свързани с липсата на яснота относно взаимоотношенията между новата агенция и данъчната администрация и особено НОИ, които са споменати едва в преходните и заключителните разпоредби на проекта за закон, могат да се посочат следните забележки:

1. На практика законопроектът дава обяснения на въпроси относно правото на безплатно работно облекло на служителите на бъдещата агенция, издръжката на тази агенция, материално стимулиране на служителите (в размер на 35 % от собствените приходи на агенцията, които се предвижда да бъдат 25 % от средствата, набрани от отчисления от допълнителните приходи от публични вземания, както и от невнесени задължителни осигурителни вноски). Т.е. законът поставя акцент върху изразходването на средства от комисията, а не върху основната дейност на агенцията - повишаване на събираемостта на публичните вземания. (Само за съпоставка, разходите за заплати, възнаграждения на персонала и други възнаграждения и плащания на персонала представляват около 0.6 % от общата сума на приходите от консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2002 г.)

2. Интересен е фактът, че до 2005 г. агенцията няма да извършва своята основна дейност, до тогава тя ще "инвестира". На практика се получава ситуация, в която ще съществуват съвместно данъчната администрация и НОИ, от една страна, и Националната агенция, която ще се "упражнява" в дейността на данъчната администрация и НОИ - от друга.В резултат на това физическите и юридическите лица ще са подложени на двустранно "въздействие"от страна на "корифеите" от данъчната администрация и НОИ и "стажантите" от новата агенция. Би възникнал един напълно резонен въпрос - кой ще защити хората от усмотрението на Данъчната администрация, НОИ и новата агенция?

3. Малко е трудно логически да се свърже прозрачността на администриране на публичните вземания с практическото акумулиране на цялата власт по това администриране в една агенция.

Изводът: перифразирайки латинска сентенция, може да се каже, че от "закон-нищо" не може да произлезе "нещо друго освен нищо", т.е. не е ясно как подобен закон ще е в състояние да уреди създаването, устройството и дейността (при това "ефективна") на агенцията. При това не става въпрос за това, че от "нищо" като Данъчната администрация и НОИ, може да се очаква евентуално "нещо" като Национална агенция за приходите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!