Статии ISSN 1313 - 0544

Платежният баланс за деветмесечието

16.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата Българската народна банка оповести предварителни данни заплатежния баланс на страната до края на третото тримесечие на 2006 г. Продължаванарастването на дефицита по текущата сметка и реализирането на излишък пофинансовата. Общият баланс за деветмесечието е положителен и достига 1285.8млн. евро.

Развитието по текущата сметка се характеризира с по-висок темп на нарастванена износа на стоки (F.O.B.) с 30.9% спрямо вноса на стоки (F.O.B.) – с 26.4%за деветте месеца на годината. Разликата в относителното нарастване обаче,не е достатъчна да промени съотношението между вноса и износа на стоки.Нарастването на износа на стоки в абсолютно изражение е с 2 099.6 млн. евро,докато вносът на стоки нараства с 2 578.4 млн. евро, което допринася заповишаване на дефицита по търговското салдо и съответно по текущата сметкакато цяло.

Структурата на износа се изменя спрямо деветмесечиетона 2005 г. Делът на енергийните ресурси нараства с 4.3 процентни пункта,този на суровините и материалите – с 1.5 процентни пункта, докато делътна инвестиционните стоки се понижава с 0.7 процентни пункта, а на потребителските– с 5.1 процентни пункта. Причина за това развитие е високият растеж наприходите от енергийни ресурси (77.1%), докато при потребителските стокитой е значително по-малък - 8.1%.


Промяната в структурата на вноса е в подобна посока с тази на износа. Делътна енергийните ресурси и на суровините и материалите се повишава съответнос 3.2 и 0.1 процентни пункта, докато този на потребителските и на инвестиционнитестоки се понижава с 0.8 и 1.9 пункта.


Промяната във външната търговия се дължи до голяма степен на повишаванетона цените на горивата и на някои базисни суровини на международните пазари,което се отразява върху условията на търговия (отношението между вноснитеи износните цени). Освен това се повишават и внесените количества петроли други горива, които след това се преработват и изнасят. Данните показват,че около 2/3 от нарастването на вноса на енергийни ресурси може да се обяснис нарастване на износа им.


Нарастването на приходите от предоставените услуги от местни резиденти ес 11% за разглеждания период, докато получените услуги се увеличават с 20.1%.Прави впечатление невисокият растеж на туристическите услуги за чужденци– 4.5%. Като цяло положителното салдо по услугите се понижава с 95.8 млн.евро.


Статиите доход и текущи трансфери също допринасят за повишаването на дефицитапо текущата сметка. Нетният доход се понижава със 173.5 млн. евро, коетосе дължи основно на нарасналите плащания на доходи от инвестиции в страната,които не могат да се компенсират от по-високите приходи от работещите вчужбина българи. Нещо повече - нетните текущи трансфери намаляват със 119.8млн. евро поради по-малкия размер на получените безвъзмездни средства отбългарски граждани, пребиваващи в чужбина, тъй като тези от фондовете отЕвропейския съюз се повишават със 17.6 млн. евро. Причините за по-малкитечастни трансфери могат да се търсят в икономическата стабилизация на страната,обединяването на семействата зад граница, от една страна, и в методологиятана отчитането им – от друга.


При финансовата сметка се наблюдава значително повишение на излишъка със128.4% спрямо аналогичния период на 2005 г., като достига 3 287.8 млрд.евро. Преките инвестиции в страната са в размер на 2 845.1 млн. евро илиоколо 11.8% от прогнозния брутен вътрешен продукт за цялата 2006 г. Факторите,които допринасят за тези резултати са нарасналата стабилност, позитивнитеочаквания във връзка с членството в ЕС, подобряването на някои елементиот средата за бизнес (най-вече промените в преките данъци), доброто съотношениемежду доходност и риск от вложенията в България.


Друг елемент от финансовата сметка, който заслужава внимание, е значителнатаразлика в депозитите на чуждестранни резиденти в местни банки. Само презпоследното тримесечие от банките са изтеглени 983.3 млн. евро. Обяснениетоза това вероятно е в промяната на политиката на Българската народна банкапо отношение на кредитирането от месец юни насам. Тя се изразява в постепеннаотмяна на наложените ограничения, което позволява изменения в структуратана техните баланси във вид на по-малко депозити от банките-майки. Вероятнообаче, голяма част от тези средства на практика не са изтеглени от икономиката,а са вложени под някаква друга форма.


Като цяло общият баланс по текущата, финансовата и капиталовата сметка,коригиран в някаква степен поради възможни грешки, е положителен. Това епризнак за моментната стабилност на българската икономика. Привличанетои задържането на чуждестранните капитали обаче, не е еднократен акт, а цялостенпроцес, който става все по-динамичен предвид нарастващата конкуренция отсъседните страни. Те предприемат все по-сериозни стъпки за подобряване насредата си за бизнес. Следователно всяко забавяне на реформите би моглода означава значителни пропуснати възможности за повишаване на заетосттаи доходите в българската икономика.