Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Платежният баланс през първото тримесечие на 2006 г.

Автор: Димитър Чобанов / 16.12.2006
Оцени тази статия:
Наскоро бяха оповестени предварителни данни за платежния баланс през първите три месеца на годината. Отново се наблюдава дефицит по текущата сметка, който се повишава и в относително изражение спрямо брутния вътрешен продукт в сравнение със съответния период на 2005 г. Излишъкът по финансовата сметка намалява и в следствие от това резервите на централната банка се понижават.

Основната причина за това развитие е растежът на вноса до 3 700 млн. евро по цени F.O.B. или с 33% спрямо 2005 г. Факторите за това са от една страна - повишеното търсене в България поради нарасналите доходи и кредитната експанзия. Чрез получаването на кредити от населението потреблението на стоки и услуги се измества към настоящия момент. Този процес се подпомага от засилената конкуренция в банковия сектор за постигане на по-висок пазарен дял, както и от динамичното развитие на небанковите финансови институции, пред които са поставени по-слаби надзорни ограничения. От друга страна цените на международните пазари на суровините и горивата нарастват от началото на годината досега, което повишава стойността на външнотърговските сделки.

Измененията в относителните цени на търгуемите стоки водят и до промяна в структурата на вноса и износа на страната. Делът на енергийните ресурси от общия износ през първата четвърт на 2006 г. достига 17.5%, докато през съответния период на 2005 г. е бил 9.9%, а този на инвестиционните стоки се повишава с 2 процентни пункта до 16.4%. Това се получава за сметка на понижаването дела на суровините и материалите с 5 процентни пункта до 40% и на потребителските стоки с 4.6 процентни пункта до 26.1%. Подобна е ситуацията при вноса (по цени F . O . B .), където делът на енергийните ресурси достига 26.3% при 17.9% през 2005 г., докато този на потребителските стоки се понижава с 0.7 процентни пункта до 14.2%, този на инвестиционните стоки – с 3 процентни пункта до 24.7%, а на суровините и материалите – с 4.3 процентни пункта до 34.2%.

Все пак трябва да се отбележи, че при всеки тип стоки се наблюдава нарастване на стойността, но при енергийните ресурси растежът на вноса е най-висок – съответно 95.4% или 504.8 млн. евро, а при износа - 126.6% или 261.1 млн. евро. Следователно около половината от нарастването на вноса на енергийни ресурси може да бъде обяснено с повишения износ на петролни продукти. В структурата на вноса се запазва относително постоянен делът на потребителските стоки, което е признак, че кредитната експанзия не води единствено до потребление, а и до повече възможности за инвестиции и внос на нови технологии чрез закупуването им от чужбина.

Трайният растеж на износа показва освен това, че фиксираният курс на лева към еврото и валутният борд не влошават конкурентоспособността на стоките, произведени в страната. Нещо повече, стабилността на местната валута спрямо еврото улеснява търговията с европейските страни и засилва интеграцията на България към тях като намалява транзакционните разходи и увеличава предвидимостта на приходите и разходите.

Освен при търговското салдо понижаване се наблюдава и при салдото по останалите нетни компоненти на текущата сметка. Салдото на услугите се понижава със 121 млн. евро, нетният доход - с 20 млн. евро, а текущите трансфери – с 27.1 млн. евро. Нещо повече – нетните трансфери достигат най-ниската си стойност от 3 години насам, което се дължи на намаляването на входящите трансфери извън държавния сектор.

Финансовата сметка трябва да се разглежда като много съществен елемент от платежния баланс, тъй като тя разкрива начина на финансиране на дефицита по текущата. Понижаването на салдото по нея с 453.2 млн. евро може да означава по-слабо доверие в българската икономика и ограничаване на инвестиционната активност от чуждестранните резиденти. От друга страна размерът на преките инвестиции в България през първото тримесечие нараства с 92.7% или с 363.4 млн. евро спрямо същия период на 2005 г. Тъй като тези инвестиции предполагат траен интерес към икономиката на страната повишаването им представлява положително развитие.

През наблюдавания период не е извършена нито една приватизационна сделка, която да бъде отчетена като пряка инвестиция. Този факт е показателен за политиката на правителството, която значително забави скоростта на приватизацията и тя фактически спря. Заедно с това все още не са предприети необходимите реформи в образованието, а в здравеопазването те са частични. Правителството разглежда дефицита по текущата сметка като проблем, но мерките, които предприема, не са насочени към структурни реформи, а към постигането на излишък в бюджета, като се отчита влиянието му само върху търсенето, но не и върху предлагането в икономиката.

Нарастването на салдото при портфейлните инвестиции с 843.5 млн. евро се дължи основно на факта, че през 2005 г. бяха изплатени преди падежа главници по държавни облигации. При статията „Други инвестиции” обаче, се наблюдава противоположно развитие. Нарастват валутните депозити на търговските банки в чужбина, тъй като мерките на БНБ поставят кредитни тавани, над които дължимите минимални задължителни резерви правят отпускането на заеми неизгодно. По тази причина банките реализират свободните си средства на чуждестранните пазари. Другата възможна причина е заобикалянето на регулациите като кредитите за предприятията се отпускат от банките-майки, а на практика се използват ресурсите на местните банки.

Резултатът от измененията в посочените сметки е отрицателното салдо по общия баланс и понижението на резервните активи на БНБ с 411.7 млн. евро. Това развитие е характерно за първото тримесечие на годината и не би трябвало да се разглежда като сигнал за понижаване на доверието към валутния борд, тъй като покритието на паричната база (включително и депозита на бюджета и правителствените организации) остава над 100%, а нетната стойност на валутният борд, изразена чрез депозита на управление „Банково” по последните налични данни на БНБ е 1 887 млн. лв.

В заключение може да се каже, че дефицитът по текущата сметка нараства и вероятно относителната му стойност към БВП за 2006 г. ще надхвърли тази от 2005 г. (11.9%). Това ще бъде причина за политика, насочена към постигане на излишък в бюджета от поне 3% от БВП, което ще успокои някои вътрешни и външни експерти, но няма да промени перспективите в по-дългосрочен план.

Таблица: Основни сметки от платежния баланс за първото тримесечие на 2005 и 2006 г.

 

2005

2006

Текуща сметка

-550.6

-1052.4

Търговски баланс (F.O.B.)

-704.8

-1038.5

Финансова сметка

1022.7

569.5

Грешки и пропуски

-586.4

264.9

Резерви и друго финансиране*

114.3

218

* Забележка: Положителният знак при тази статия означава намаляване на резервите