Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отговорът на НОИ - много цифри, малко съдържание

15.12.2006
Оцени тази статия:

Националният осигурителен институт (НОИ) публикува отговор на отворенотописмо, в което се предлага въвеждане на единна ставка от 10% за данъкавърху печалбата, данъка върху доходите и осигурителните вноски. С тозиотговор НОИ цели да докаже, че е невъзможно да се намалят осигуровкитедо 10%. Дали наистина е така?

Според НОИ разходите за социално и здравно осигуряване са 4.54 милиардалева. А приходите му от осигурителни вноски са 3.84 милиарда лева. Следователнов момента НОИ действа със 700 милиона лева трансфер от държавния бюджет.От това можем да направим извода, че НОИ може да действа и без собственитему приходи да покриват всичките му разходи – това може да стане акоима трансфер от централния бюджет, какъвто има в момента.

Пресмятанията в отговора на НОИ са направени при допускането, че осигурителнатаставка от 10% трябва да покрива всичките му разходи. И е доказано, че10% осигурителна ставка не е достатъчна, за да се покрият всичките разходи.Но, както показахме по-горе, дори в момента приходите на НОИ не покриватразходите му. Следователно допускането, че приходите покриват всичкиразходи не е нито реалистично, нито е изпълнимо, нито в момента се изпълнява,нито пък някога в миналото се е изпълнявало. Такава е оценката на ИПИот няколко години [*] . Очевиден е изводът, че това допускане трябва даотпадне.

Оттук нататък изчисленията, базирани на погрешното допускане, не саверни. Включително и изводът, че са нужни 40 милиарда лева облагаемидоходи, за да е възможна реформата.

Забелязваме нещо много интересно в пресмятанията на НОИ, а именно,те се различават значително от изчисленията на Министерството на финансите.По-конкретно, според Министерството на финансите загубата на приходизаради приемането на осигурителна ставка от 10% ще доведе до загубана приходи в размер на 2.2 милиарда лева. А според изчисленията на НОИзагубата на приходи е 2.94 милиарда лева. Тази разлика от над 740 милионалева, която не се нуждае от коментар.

Би било добре да направим някои по-реалистични пресмятания за бюджетана НОИ.

В него са заложени разходи за 4.54 милиарда лева.

Както посочихме, 700 милиона от тях се финансират от държавния бюджет.Но това не е всичко – държавният бюджет изплаща здравните и осигурителнитевноски на бюджетните служители, а те възлизат на повече от 1 милиардлева.

Освен това бюджетът поема и здравноосигурителните вноски за пенсионерите,за безработните лица и за децата до 18–годишна възраст, които са в размерна над 200 милиона лева.

Други подобни плащания, като например поеманите от бюджета осигуровкина безработни, социално слаби и др.под. са вероятно около 100 милионалева.

Следователно, по тези начини държавният бюджет внася в бюджета наНОИ 2 милиарда лева.

В резултат стигаме до извода, че приходите на НОИ, които не са от държавниябюджет, възлизат на около 2.5 милиарда лева. Това са приходите,които са необходими за нормалното функциониране на НОИ.

Според изчисленията на НОИ при 10% осигурителна ставка приходите вНОИ биха били около 900 милиона лева. От друга страна, при ниската осигурителнаставка ще намалеят стимулите за избягване на плащането на осигуровки,ще нарасне и икономическият растеж и облагаемите доходи. Още повече,че единната ставка ще премахне разликата между брутна заплата и разходна работодателя за труд.

В резултат - ще има нарастване приходите от поне 400 милиона лева.Така приходите от осигуровки вероятно ще достигнат най-малко 1.3милиарда лева.

Данъкът върху доходите се налага върху облагаемия доход след осигуровки.

В момента, когато осигуровките са високи, облагаемият доход е нисък.Ако осигуровките станат 10% това ще увеличи облагаемият доход. Освентова, намалелите стимули за укриване на доходи също ще увеличат облагаемиядоход. Този допълнителен доход ще бъде обложен с данък от 10%. Тезидва ефекта се оценяват на около 480 милиона лева.

И така, успяхме да покажем, че от необходими 2.5 милиарда лева приходитеот осигуровки и увеличението на приходите ще покрият около 1.8 милиардалева.

Следователно са необходими още около 700 милиона лева. Точно тези париса необходими за въвеждане на осигуровки от 10% и те могат да се осигурятчрез трансфер от централния бюджет.

Тук стигаме до следващия въпрос: откъде централният бюджет би могълда вземе тези средства?

Както многократно сме посочвали, има възможности за значително оптимизиранена някои от най-неефективните държавни разходи:

· заетите в бюджетната сфера са твърди много - 440 хиляди души и затях се правят разходи в размер на 1.63 милиарда лева
· разходите за издръжка са около 2.3 милиарда лева (в тези разходи севключват разходи за командировки, материали, телефони, горива и енергия,външни услуги, текущи ремонти)
· субсидии за губещи дейности – 617 милиона лева
· разходите за дълготрайни активи (част от които могат да се съкратят,а друга да се поемат от частния сектор – летища, пристанища, магистрали,водоснабдителни и канализационни мрежи) – 1.33 милиарда лева

Запазването на тези разходи на нивата им от миналата година или лекотоим намаление би могло да осигури около 600 милиона лева.

Освен това се очаква значително преизпълнение на приходите в бюджета– между 700 милиона и 1 милиард лева, както стана през 2003 година когатоимаше 700 милиона повече приходи от очакваните. Съществуват възможностиза повече неданъчни приходи - продажби на държавно имущество, получениятдивидент от БТК, очакван дивидент от БКК и Булгартабак, лицензи за следващимобилни оператори и т.н. По този начин биха могли да се осигурят между150 и 300 милиона лева.

Има възможности и за намаление на разходите за лихви – чрез по-бързаприватизация и изплащане на държавен дълг. Всички тези възможности осигуряватмежду 1.5 и 2.1 милиарда лева, които са предостатъчни,за да покрият необходимите 700 милиона трансфер от централния бюджеткъм НОИ.

След всичко казано дотук можем да заключим, че при осигуровки от 10%не само е възможно запазване на сегашните разходи на Националния осигурителенинститут, но дори е възможно и увеличение на тези разходи. С други думи,при единната ставка от 10% за всички преки данъци и осигуровки е възможноне само да се изплащат сегашните пенсии, но би могло да се постигнеи увеличение на пенсиите.


------------------------------------------

[*] Повечеаргументи за реформа на НОИ могат да се намерят на този адрес в Интернет:http://www.ime-bg.org/