Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Особеният залог при кредитирането на НПО

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Финансирането чрез кредит често изисква залог на (част от) имуществото на кредитополучателя. В България формите на залог, чрез които може да се избегне съдебното производство и следователно да се гарантира бързо изпълнение на правата на кредитора, са ипотеката на недвижимо имущество и особеният залог.

Възможностите за финансиране на неправителствените организации (НПО) в България чрез кредит, който се обезпечава чрез особен залог, са законово ограничени. Според Закона за особените залози залогодателят може да е единствено търговец или лице по чл. 2 от Търговския закон (чл. 3, ал. 1). Това означава, че юридическо лице с нестопанска цел не може да учреди особен залог върху (част от) своето имущество при финансиране на дейността си. С други думи, законодателят е преценил, че НПО няма нужда от финансиране.

Все пак кредитиране на НПО със залог е възможно в рамките на общото частно право в България, в рамките на Закона за задълженията и договорите. Нещо повече, има начини на юридическо оформяне на кредита, които да не използват реда за особен залог, но чрез тях де факто да възникват идентични права и задължения, т.е. да е възможно изпълнението на правата на кредитора без съдебно установяване. Една възможност е комбинация от два договора: с първия, кредитиполучателят прехвърля правото на владение и ползване върху имущество на кредитора; с втория договор кредиторът прехвърля правото на ползване върху кредитополучателя.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!