Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Облигационната емисия на община Варна - урок по решаване на система от уравнения с 5 неизвестни

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Пет са инвестиционните посредници, кандидатстващи във втория етап на процедурата по избор на инвестиционен посредник за пласиране на еврооблигационната емисия на община Варна. Пет са и критериите, по които назначената от възложителя - кмета на община Варна, комисия оценява предложенията на кандидатите: 1/ цена (40 точки от общо 100), 2/ сключени договори с институционални инвеститори, 3/ опит в регистрирането на емисии общински облигации на регулираните пазари в Р.България - представяне на удостоверителни документи от БФБ - София АД, 4/ деклариран интерес от потенциални инвеститори, 5/ познаване на финансово-икономическото състояние и проектите на общината. Впоследствие третият критерий се "появява" в протокола на комисията в един неясен и нищо неозначаващ на практика вариант - "опит в регистрирането на общински облигации" - т.е. ограничава се само в подаването на писмо до Държавната комисия по ценните книжа, без да се включва цялостното пласиране на емисията. Има три възможности за допускането на тази подмяна на критерия:

1/ Комисията е имала някаква друга спешна работа; 2/ Комисията не е била съвсем наясно относно тълкуването на критериите; 3/ Най-вероятно е инвестиционният посредник да е бил известен предварително, и следователно се е търсил критерий, който да му "подхожда".

От друга страна има съмнения, че не са спазени изискванията за публичност и прозрачност на процедурата по избор на инвестиционен посредник за пласиране на еврооблигационната емисия на общината - отворени са само пликовете с общата документация, но не и самите оферти на кандидатите.

Дали участниците не биха се чувствали по-сигурни, ако няма предварително зададени правила и критерии, защото след това няма да понасят риска от подмяна на критериите? А и комисиите няма да понасят отговорности след това, че не са спазвали изискванията за прозрачност, че са променяли вече публикувани критерии, че са бързали или просто в чисто човешко пристрастие.

Както се оказва, неизвестните в системата от уравнения не са инвестиционните посредници, а критериите, по които се класират те. Въпросът е какъв ще бъде резултатът от този урок и доколко инвестиционните посредници са съгласни с получения отговор (ако някой изобщо ги пита)?

Прозрачността в избора на инвестиционни посредници по пласиране на общински облигации в крайна сметка осигурява две неща:

1/ Най-нисък разход за посредничество

2/ Вероятно най-добър посредник, който ще реализира най-изгодно финансиране на общината.

И двете спестяват пари на данъкоплатците.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!