Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Обещания и реалности

15.12.2006
Оцени тази статия:

Наскоро беше публикуван доклад за резултатите от извършения одит наизпълнението на Национална програма “От социални помощи към осигуряванена заетост” към Министерството на труда и социалната политика за първитедевет месеца на 2003 г. Тъй като целите на програмата са по-скоро дългосрочни(“създаване на условия за социална интеграция в обществото и независимостна продължително безработните лица”, “облекчаване на трудната социалнаситуация на хората, чиито близки са с трайни увреждания или тежко болнии се нуждаят от постоянни грижи”) и ефектът от нейното приложение щепроличи след приключването й, тук ще посочим само някои основни моментив отчитането на изразходваните средства и контрола върху тази дейност.

 

Средства (хил.лв)

Дял от общисредства

Предвижданасредномесечна заетост (души)

Средства от държавния бюджет за програмата (чрезбюджета на МТСП)[1]

217 614

 

 

Отчетени разходи по данни на Агенцията по заетостта[2]

79 806

37%

84 416

Реално необходими средства, съгласноразчетите за разходите, предвидени в Програмата

150 000

 

100 000

Изразходвани средства от работодателите за съфинансиране

23 288

22.58%

 

Изразходвани средства за квалификация

102

1.86% 

 

Изразходвани средства за ограмотяване

43

2.87%

 

 

Основните изводи, които се налагат след преглед на доклада могат дасе обобщят така:

- Програмата на социалното министерство е поредната активна мярка направителството за създаване на заетост, за която се харчат средствана всички данъкоплатци вместо да се премахнат или облекчат някои отпречките пред официалното наемане на работници, като осигуровките, намалениетона които на 10% предложи ИПИ.
- Повечето от проектите за помощ на социално слабите и безработнитена което и да е правителство постигат минимален ефект. Положителнотов случая е, че програмата се опитва в някаква степен да подпомогне безработнитесрещу извършване на дейност от тяхна страна. Показателен е броят наотказалите участие в програмата 8 113 души, като 4 271 от тях са загубилиправо на социални помощи.
- Ниският процент на оползотворяване на средствата по програмата сеоправдават с нейната сложност, комплектност и липсата на подготвеникадри за прилагането й.
- Основна цел на програмата е връщане на трудовия пазар на трайно безработните.Затова приоритет при включване в програмата имат безработните с редовноподдържана регистрация през последните 24 и повече месеца и подпомаганиот дирекция “Социално подпомагане” в продължение на 18 и повече месеца.В доклада на сметната палата се отбелязва обаче, че “работодателитеса изявявали предпочитания към лица с квалификация и сравнително запазенитрудови навици”, което поставя под въпрос основната идея на програмата.
- Важен участник в програмата са работодателите, които чрез одобренитепроекти наемат безработни. Интересен е фактът, че “частните работодателине участват активно, защото не са мотивирани”. При положение, че именноработодателите са задължени да внасят задължителните осигуровки, зада се придобият съответните права и стаж, то изниква въпросът какъве ефектът щом държавата, с парите от бюджета дава пари на държавни фирми,които наемат хора по програмата, и които внасят осигуровки.
- Интересни са и някои факти от одита на Сметната палата, които яснопоказват проблем с отчетността по програмата: общини, в които са отчетениповече обслужени лица, отколкото е цялото население на общината; случаи,където са отчетени ”неограничен брой обслужени лица” или “нито еднолице”. Още по-фрапантна е констатацията, че “за извършване на дейностите“Социален асистент” и “Домашен помощник” са назначени 1 046 безработнилица....., но проекти по този вид дейности през одитирания период неса били одобрени”!!! Имайки в предвид, че за изпълнението на програматасе назначават безработни лица за оказване на “социоконсултантски услуги”изниква въпросът кой всъщност печели от програмата.
- Констатираните нарушения при проверките по време на действие на програматакато например неприсъствие на работното място, лоша организация на работатаи големия брой издадени болнични листове на участници в програмата саизкривяване на стимулите..[1] Програмата се съфинансира със средства от работодателите за осигуряванена материалните разходи, обезпечаващи дейностите по одобрените проекти.

[2] Посочените данни не включват месец септември, тъй като държавнитесредства за текущия месец се изплащат на работодателя през месеца, следващизпълнението и след представяна на необходимите документи.