Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Новарубрика: Документи

15.12.2006
Оцени тази статия:

От днес Прегледът на стопанската политика отваря нова рубрика.В нея ще публикуваме документи, които показват за какво са харчени парина данъкоплатци, местни и от други страни.Започваме този експериментс едно непубликувано съобщение за пресата по повод приключването напроект. ИПИ няма да коментира публикуваните документи, но си запазваправота да преценява дали появата им в Прегледа има някакъв общественсмисъл.

“СЪОБЩЕНИЕ за пресата – проект

Завърши Туининг – проектът по ФАР
ПОДКРЕПА НА РЕФОРМАТА В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ

През септември 2003 г. завърши двугодишният туининг-проект финансиранот Европейския съюз с 1 млн. евро.

Основен партньор в този проект от страна на България беше Дирекция“Обществени поръчки” в Министерския Съвет под прякото ръководство наМинистъра на държавната администрация Димитър Калчев. Ръководител напроекта в последните 6 месеца беше старши експерта Адриана Василева.

Активно участваха още и Институт по публична администрация и европейскаинтеграция, Дирекция “Информация и връзки с обществеността”, Дирекция“Европейска интеграция” както и Дирекция “Информационни технологии икомуникации”.

Партньор от Германия беше министерство на икономиката и транспортана провинция Хесен, чийто представител Михаел Елцер ръководеше проектаот немска страна. Съветник по предприсъединяването, който координираизпълнението на проекта на място, бе архитект Петър Чавов от Министерствотона правосъдието на град Хамбург.

Отговарящ за проекта от CFCU (МФ) бе Милена Кръстева.

Отговарящ за проекта от Делегацията на ЕС в София беше г-н Херман Хагспил.

Основните задачи на Туининг-проекта бяха:

1. Усъвършенствуване на българското законодателство в областта на Общественитепоръчки и неговото съгласуване с Европейското право
2. Институционална подкрепа на Дирекция “Обществени поръчки” и другиадминистративни структури на възложителите
3. Разработване и провеждане на национална програма за обучение на експертипо обществени поръчки при възложителите и изпълнителите
4. Популяризиране на системата на обществените поръчки пред широкатаобщественост, медиите и университетите и нейното значение за социално-икономическоторазвитие на страната като кандидат-член на ЕС

В продължение на две години над 15 немски експерти посещаваха Българияи проведоха многобройни работни заседания в български специалисти вМС и други централни ведомство, както и над 45 едно- до тридневни семинарив цялата страна, в което бяха обучени над 700 представители на централите,областните и общинските администрации, както и около 400 представителина частните фирми. За отбелязване на Сметната палата, Агенцията за държавенфинансов контрол, Висшия административен съд, Министерството на отбранатаи МВР (за военните доставки) МРРБ, МОН, МЕЕР, Софийска община, АЕЦ.Козлодуй,Марица-Изток, Софийска вода, САБ и КАБ, Агенции, Комисии и много други.

Проведоха се 3 учебни посещения по една седмица в Германия (Висбаден,Хановер, Берлин), в които взеха участие над 20 български служители отМС и други централни ведомства.

На семинарите, обученията и мероприятията се раздаваха на всички присъстващиподробни материали и документация на български език, включваща правилатаза възлагане на съответните видове обществени поръчки: строителство,услуги, доставки и комунално обслужване.

В рамките на PR-кампанията се проведоха освен това още 20 мероприятияв цялата страна, които бяха отразени в пресата. На присъствуващите сераздаваха брошури.

Проектът даде своя пренос в написването на новия ЗОП, който предстоида се приеме от НС и е почти напълно хармонизиран с Европейските директиви.

С този Туининг-проект българската администрация направи сериозно крачкакъм присъединяването на страната към ЕС.

Септември, 2003 г.”