Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (27 юни – 1 юли 2011)

01.07.2011
Оцени тази статия:

 

 

 

 

 

 

От първоизворите.

Христоматия по история на икономическите теории 

Светла Тошкова

Университетско издателство "Стопанство" – УНСС, 2005

„С убеденост в необходимостта от познаване на първоизточниците на икономическите теории, с надежда, че ще помогна и улесня достъпа на студентите до някои автентични текстове от големите произведения на великите теоретици на икономическата мисъл, предлагам тази книга с избрани страници от първоизворите на икономическите идеи и представям техните автори. Избрани са преди всичко автори с основополагащ принос в развитието на икономическата теория, най-често създатели на школи и направления. Също така подборът е съобразен до голяма степен и с програмата на курса по икономически теории в УНСС с цел да подпомогне провеждането на семинарните занятия и научните дискусии.”  –  Светла Тошкова, из „Предговор”

http://library.ime.bg/ot-pyrvoizvorite/

 

Икономическа социология

Ташо Пачев и Благой Колев (съставителство и научна редакция)

Университетско издателство "Стопанство" – УНСС, 1996

„Учебникът е предназначен главно за студентите икономисти. Надяваме се, че в него ще намерят отговор онези въпроси, които ги вълнуват в учебния процес. Разбира се, той би бил полезен за всички, които проявяват интерес към проблемите на икономическата социология.” – От съставителите

http://library.ime.bg/ikonomicheska-sociologiya/

 

Интелектуална собственост: Патенти за изобретения и полезни модели

Борислав Борисов

Университетско издателство "Стопанство" – УНСС, 1999

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Интелектуална собственост”, както и за студентите от други специалности, изучаващи дисциплини, свързани с интелектуалната собственост, управлението на нематериалните активи, маркетинга на интелектуалните продукти и търговията с интелектуалните продукти.Целта на учебника е да представи в един системен вид същността, основните характеристики и механизми на действие на обектите на интелектуална собственост.

http://library.ime.bg/intelektualna-sobstvenost/

 

 Харизмата и нейният ефект

Дезмънд Гилфойл

ИК "Кръгозор", 2004

Какво е „харизма”? Няма по-точно определение от това, което самият Дезмънд Гийлфойл – автор на едноименната книга „Харизмата и нейният ефект”- дава за тази страна на човешкото поведение, която наричаме „харизма”. Според автора: „Ключът към създаване на собствената харизматична аура се крие в творческото дефиниране и управление на лични характерологични дадености: вашето въображение, вашите наблюдателни умения, вашата способност да учите и вашите неизчерпаеми възможности за четене и регулиране на различни видове ситуации.”

http://library.ime.bg/harizmata-i-neiniyat-efekt/

 

Банки и кредитно посредничество

Първо издание

Пенка Стефанова

Тракия-М, 1999

Целта на настоящата книга е да се анализират основните подходи на управление на рисковете при формиране на кредитния портфейл на търговските банки в развитите страни и на тази основа да се направи преценка на процесите, протичащи у нас, като се очертаят и основните проблеми, стоящи пред банковите институции в нашата страна.

http://library.ime.bg/banki-i-kreditno-posrednichestvo/

 

Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика

Веселина Григорова

Сиела софт енд публишинг АД, 2003

В монографията са разгледани измененията у нас през периода 1991-2000 г. в областта на банковото дело, кредитирането, фискалната политика, износа и вноса на стоки и услуги, формата на собственост, чуждестранните преки инвестиции, законодателството и т. н., и ролята на тези макроикономически предпоставки за преструктуриране на икономиката. Направени са сравнения с други екссоциалистически страни, които показват изоставане на България в макроикономическите реформи и свързаните с тях отраслово-структурни промени.

http://library.ime.bg/strukturni-izmeneniya-prez-perioda-na-prehod-kym-pazarna-ikonomika/

 

Математика: Първа част

Николай Божинов и Миряна Христова

Университетско издателство "Стопанство" – УНСС, 1999

Учeбникът e пpeднaзнaчeн зa студeнтитe от УHСС и e съобpaзeн с учeбнитe пpогpaми, кaкто нa общия куpс по мaтeмaтикa зa всички спeциaлности в УHСС, тaкa и с по- шиpокитe пpогpaми зa дисциплинитe алгeбpa и гeомeтpия, мтeмaтичeски aнaлиз и дифepeнциaлни уpaвнeния зa спeциaлност „Инфоpмaтикa” в УHСС.

Освeн общотeоpeтичния мaтepиaл по мaтeмaтикa в учeбникa сa включeни и глaви, посвeтeни нa някои основни мaтeмaтичeски модeли в икономикaтa.

http://library.ime.bg/matematika/

 

Счетоводен анализ на фирмата. Управленско счетоводство

Част първа

Трифон Трифонов

Издателска къща "Сиела", 2000

Целта на настоящия учебник е да продължи разработването на методологията на счетоводния анализ и синтез на стойността на фирмата, както това първоначално се реализира в базисната теория на счетоводството. В светлината на редица други утвърдени анализи – макроикономически, статистически, маркетингов, логистически и пр., се поставя задача да се докаже, че същностно и исторически счетоводството е преди всичко научна методология за изследване стойността на юридически обособената стопанска единица, да се покаже, че то е преди всичко икономико-аналитична творба.

http://library.ime.bg/schetovoden-analiz-na-firmata-upravlensko-schetovodstvo/ 

 

Методическо ръководство със задачи по счетоводство на стопанското предприятие

колектив

Университетско издателство "Стопанство" – УНСС, 1998

Методическото ръководство е предназначено за студентите по специалността „Счетоводство и контрол” в УНСС – София. Написано е в съответствие с учебната програма и съдържа решени и нерешени задачи, илюстриращи методиката на отчетния процес по отделни обекти, поради което е с определена практическа насоченост. Дадени са основните теоретични и нормативни постановки, предопределящи счетоводните изисквания.

http://library.ime.bg/metodichesko-rykovodstvo-sys-zadachi-po-schetovodstvo-na-stopanskoto-predpriyatie/