Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Мнениена Института за пазарна икономика относно възможностите за поправкив сегашната уредба на раздържавяването

15.12.2006
Оцени тази статия:

1. В светлината на историята на сделките с “БТК” и “Булгартабак”, нееднократнокоментирана от института, замисълът на правителството да ремонтира правилатана раздържавяването са напълно разбираеми. Тези правила също са обсъждании изследване от института. Към това становище прилагаме списък с изследвания,становища и коментари, които могат да бъдат от полза при разработванетореформата на приватизацията.

2. В сегашната уредба, независимо от намеренията при нейното разработване,бяха заложени решения, които създадоха практически пречки за гладкотопротичане на процеса. Тези решения и пречки са следните:
· А) Бе формулирана цел на приватизацията, което позволи разглежданена сделките в съда и вземането на решения според целесъобразността,както я преценява съда, а не продавача.
· Б) “Правоимащите” бяха отрязани от привилегиите им по предишната уредба,което ги накара да ги търсят по други поводи, без да подбират средствата.
· В) Контролът по договорите за продажба бе отделен самата продажба.Контролът остана административен, а не бе поставен върху основите наЗакона за задълженията и договорите и в прерогативите на съда, което,от една страна засили политическите нагласи към приватизацията и такададе негласна подкрепа на борещите се за привилегии, а от друга – непредотврати възможните противоречия между административния контрол исъдебния, оскъпи и донякъде обезсмисли процеса на контрол, запазвайкинеговите недостатъци. Това бе фактор на забавянето на раздържавяването.
· Г) Прехвърлянето на права, експертиза и документация от предишнитепродавачи (органите по чл. 3. от стария закон) също забави и замъглипроцеса, макар и за относително кратък период от време.

3. В същото време старата уредба бе детайлна, но не и задълбочена.Затова почти всички действия на нейна основа се оказват в рамките назакона и не са подсъдни. Това означава, че цялостно или частично завръщанекъм нея е практически невъзможно и политически неудобно. В крайна сметкаусъвършенстване на съществуващата уредба изглежда невъзможно. Всекиопит да се прави това ще съживи искрено или показно желание за “перфекционизъм”,“защита на националната гордост”, “привличане на стратегически инвеститори”и пр., което ще създаде още по-лоша рамка от сега действащата.

4. Възможните решение са следните:
· А) Преустановяване на действието на закона;
· Б) Преформулиране и фактически отказ от определяне на целите на раздържавяването;
· В) Реформа на следприватизационния контрол в посочения по-горе смисъл;
· Г) Най-доброто решение е законът да казва просто, че всичко, коетоподлежи на раздържавяване, се продава да публичен търг с явно наддаване.Вероятно нито правителството, нито опозицията ще подкрепят такъв подход.Затова следващият по достойнства изход е описан по-долу.
· Д) Провеждане на оставащите процедури по раздържавяване по реда наспециално законодателство за всяка сделка или пакет от сделки; товазаконодателство следва по необходимост да включва определения на: продавача,прилаганата процедура и общи параметри на сделката (без т.нар. “социалницели”); практиката на сега разработваните стратегии може да се запази,но в смисъла, посочен по-долу.
· Е) Всяко специално законодателство трябва да мине предварителен тест,който да включва: анализ на ползите и разходите, разгледани най-малкотов средносрочен аспект и преглед на алтернативни решения в смисъл наалтернативни процедури и изисквания и/или последици от отказа от приватизация.


Приложение

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/privatization-industrial%20policies.pdf

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/all_Environment.doc

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/postprivat_bg.pdf

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/fiscal_bg.pdf

1. IME
Цел или средство е приватизацията?Преглед на стопанската политика

2. IME
Дебатът по новия приватизационензакон

3. IME
Дебати по Закона заприватизацията и следприватизационния контрол

4. IME
Новите дрехи на приватизацията

5. IME
Какво показа Бялатакнига?

6. IME
Задава ли се ЕпизодII на следприватизационния тормоз?

7. IME
ВАС и приватизациятана БТК: вероятните решения

8. IME
БФБ - София АД през2002 г. - промени и мечти

9. IME
Приватизацията в Сърбия