Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Колко автомобили имат държавните служби

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата стана ясно, че според констатациите на Сметната палатасъс средства, предоставени за реформа в съдебната система са закупуваниавтомобили. Средствата не са изразходвани според решението на Министерскиясъвет и Висшия съдебен съвет, а отчетените разходи за коли не са били предвиденив утвърдения от министъра на финансите разчет на капиталовите разходи за2003 г.

Това не е първи случай, в който се случва нещо подобно – в края на 2003година например Комисията за защита на личните данни реши да закупи скъпиавтомобили вместо да възстанови в държавния бюджет 300 хиляди лева (коетое около 1/3 от бюджета на комисията). Тогава членове на комисията заявиха,че са били поставени пред избора да похарчат парите или да ги върнат в държавниябюджет и те са решили, че трябва да ги похарчат.

Таблица 1: Моторни превозни средства в държавните структури
ИнституцияОбщ брой МПСЛеки автомобилиСанитарни линейки
Общо87014695893
Конституционен съд22 
Съвет за електронни медии33 
Държавна комисия за енергийно регулиране33 
Комисия за защита на конкуренцията55 
Министерство на младежта и спорта3216 
Министерство на отбраната1822838
Национален статистически институт4035 
Комисия за регулиране на съобщенията3535 
Министерство на културата21141 
Министерски съвет1487611
Народно събрание9782 
Министерство на правосъдието2269411
Министерство на труда и социалната политика1951811
Министерство на икономиката386226 
Министерство на транспорта и съобщенията31527912
Министерство на образованието и науката1593357 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството692402 
Министерство на здравеопазването1323424820
Министерство на външните работи465460 
Министерство на финансите579492 
Министерство на земеделието и горите21691454 
Министерство на вътрешните работин.д.н.д. 
Национална служба за охранан.д.н.д. 
Източник: Държавен вестник, ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30 на МС от 6.02.2004 г. за изпълнението на държавния бюджет на РепубликаБългария за 2004 г. Според постановлението за изпълнението на държавниябюджет за 2004 година държавните служби (министерства, комисии и др.под.)притежават общо 8700 моторни превозни средства, от които около 4700 салеки автомобили (виж таблицата по-горе). Трябва да се има предвид, чев това число не се включват автомобилите на Министерството на вътрешнитеработи и Националната служба за охрана, които не са обявени, не се включвати автомобилите в общините и държавните предприятия.Забелязваме, че най-малко автомобили притежава Конституционниятсъд – само два автомобила. В Конституционният съд има 13 съдии и 32 душиадминистрация, т.е. общо 45 души. Държавната комисия за енергийно регулиранеи Съветът за електронни медии имат по 3 автомобила, а Комисията за защитана конкуренцията – 5. Комисията за регулиране на съобщенията и Националниятстатистически институт имат по 35 леки автомобила, значително повече отдругите комисии без да има основателна причина за това.Най-много моторни превозни средства (2169) и най-многоавтомобили (1454) притежава Министерството на земеделието и горите. Втова министерство работят и значителен брой хора – над 26 000 души, откоито 2376 са централна администрация. Тук е уместно да посочим, че вземеделското министерство в Нова Зеландия работят само 70 човека, коетонедвусмислено показва, че в България това ведомство е прекалено раздутокато брой служители и брой автомобили.Министерството на финансите има почти 500 автомобила,460 са в Министерството на външните работи. Това е свързано и с прекаленоголемия брой служители в двете институции в сравнение с други страни,а по отношение на външно министерство бихме могли да отбележим прекаленомногото посолства, които България поддържа в чужди страни. Министерствотона здравеопазването има 820 линейки и освен това още 424 леки автомобила.Това, се дължи на забавената реформа в здравеопазването и на монополана здравната каса, който позволява да се харчат излишни средства без товада намалява пазарния дял на институцията.Министерството на регионалното развитие и благоустройството,Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалнатаполитика, Министерството на икономиката и Министерството на транспортаи съобщенията също имат значителен брой леки автомобили и други моторнипревозни средства без да е ясно какво точно в тяхната работа налага използванетона толкова много собствени МПС. Народното събрание притежава почти 100моторни превозни средства, а Министерският съвет – 148 (от които 11 линейки).Ясно е, че някои от превозните средства в държавнитеслужби са необходими (например линейки, полицейски автомобили). Няма причинаобаче освен тези автомобили държавните служби да притежават още хилядиавтомобили, които струват десетки милиони левове и изискват постоянниразходи за консумативи, поддръжка и ремонт.
 

 

 

 

   

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).