Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (6 - 10 февруари 2012)

10.02.2012
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Внесен на  03/02/2012 от Министерски съвет

Причини:  Необходимост от подобряване на нормативната уредба, свързана с предоставянето на социални помощи и социални услуги в съответствие с техните функции, както и подобряване контрола на провежданата политика в областта на социалното.

Цели: Законопроектът цели разширяване на обхвата на социалното подпомагане чрез подкрепа за социално включване на лицата, които получават социални помощи, и на лицата, които ползват социални услуги.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта, но разширяването на обхвата на дейност неминуемо ще доведе до увеличение на разходите за функциониране, контрол, както и за самите предоставени услуги за социално включване. 

Резултати:  Новият начин на дефиниране на социалните услуги ще позволи по-доброто планиране на услугите на местно ниво, по-ефективното разходване и управление на финансовите средства, включително на делегираните бюджети, и оползотворяване на човешкия ресурс. 

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ ТРЯБВА се разгледа от НС.


Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Внесен на 03/02/2012 от Министерски съвет

Причини: Премахване на държавното регулиране в тютюневия сектор и ориентирането му към функциониране на пазарна основа.

Цел: Да се запази подпомагането единствено в контекста на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати:  Премахването на фонд „Тютюн” прекратява нормативно редица вредни практики като разпределението на квоти за производство, регулирането на изкупните цени, премирането и безвъзмездното предоставяне на семена на производителите на тютюн, т.е. свободна конкуренция, която ще увеличи ефективността от производството на този сектор.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът следва ДА се разгледа от НС.