Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кога България ще стане развита страна?

16.12.2006
Оцени тази статия:
Според данни на Евростат за 2005 година България и Турция са най-бедните страни сред членките и кандидатките за членство в ЕС. Брутният продукт на човек от населението в България през 2005 година е едва 31% от средното ниво в разширения Европейски съюз /измерено според паритета на покупателната сила, т.е. какво може да си купи един човек с една и съща сума в две различни страни/. В същото време САЩ имат брутен продукт на човек, който е равен на 156% от средното в ЕС25. Следователно, българските граждани са повече от пет пъти по-бедни от американците. 

Таблица 1: БВП на човек в сравнение с ЕС

СтранаБВП на човек по ППС, 2005
Люксембург224.6
САЩ156.2
Норвегия155.9
Ирландия140.8
Канада128.4
Дания122.0
Австрия121.9
Великобритания119.9
Исландия118.7
Белгия118.5
Холандия118.1
Швеция117.0
Финландия115.9
Япония115.1
Франция110.2
ЕС 15108.8
Германия107.8
Италия103.9
ЕС 25100.0
Испания98.5
Гърция82.5
Кипър82.1
Словения79.3
Португалия71.7
Чехия71.4
Малта70.8
Унгария62.3
Словакия53.7
Естония53.0
Литва50.1
Полша48.0
Хърватия47.0
Латвия45.6
Румъния32.9
България31.2
Турция29.5
Източник: Евростат; Забележка: данните са по паритет на покупателната способност /ППС/, ЕС 25=100 

Възниква въпросът кога ще е възможно България да достигне най-богатите и развити страни. По-конкретно можем да се запитаме кога страната ни ще достигне нивото на доходи в САЩ.

Отговорът на този въпрос зависи от икономическия растеж в двете страни, България и САЩ. През последните 8 години средният икономически растеж в България е 3.1 процента в реално изражение. За същия период икономическият растеж в САЩ е 3.4%.

Трябва да имаме предвид, обаче, че населението в САЩ нараства, съответно ръстът на БВП на човек от населението е по-нисък от посочения. Ако вземем данните за ръста на американската икономика през последните 100 години и също така ръста на населението на САЩ за същия период достигаме до извода, че ръстът на брутния продукт на човек от населението в САЩ за последните 100 години е средно 1.85%.

При това положение – среден ръст на България от 3.1% и среден ръст на САЩ от 1.85% страната ни ще догони жизненото равнище на Америка след повече от 100 години. Ако приемем, по-оптимистично, че в България няма да има повече кризи и рецесии и изключим 1997 година, ще получим че за последните 7 години средният икономически растеж в страната ни е 4.4%. Ако този растеж се запази на подобни нива без да има забавяне, страната ни може да достигне доходите в САЩ след около 55-60 години. Разбира се, кризи и рецесии се случват от време на време, така че едва ли допускането ни за липса на такива е реалистично.

Така или иначе, резултатът е ясен – за да достигнем по-бързо до нивото на доходите в САЩ е задължително да се провежда политика на ускорен икономически растеж, да се извършват бързо и радикално икономическите реформи. Ако това стане и икономическият растеж на страната се увеличи до 8-10% годишно, страната ни може да догони жизненото равнище на САЩ за около 20 години.

Ще посочим някои основни реформи, които задължително трябва да се извършат за ускоряване на икономическия растеж:

  • Намаление на данъците и осигуровките – за увеличаване стимулите за производство, увеличаване на конкуренцията и повишаване доходите на работещите и предприемачите.
  • По-ефективна съдебна система - защитата и осигуряване спазването на договорите са основата за функционирането на пазарната икономика. Без бърза, ефективна и безпристрастна съдебна система не е възможно постигане на високи нива на доходи в страната.
  • Намаление на бюрокрацията и пречките пред бизнеса – намаление на админирстрацията, лицензионните режими, таксите за извършване на услуги, премахване изискването за попълване на една и съща информация на много места.
  • Повишаване ефективността на публичния сектор – извършване на реформи в образованието за повишаване на неговата ефективност и резултати. Довършване на реформите в здравеопазването и други сфери с недовършена промяна. Увеличаване ефективността, конкурентността и прозрачността на харчене на средствата на данъкоплатците.

Без бързо извършване на необходимите икономически реформи ще се наложи да изчакаме повече от един век, за да достигнем средното ниво на доходите в САЩ. И това при положение, че се запазят сегашните темпове на развитие, което едва ли ще стане без да се правят поне някакви реформи.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).