Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво ще се случи ако се отмени валутният борд?*

16.12.2006
Оцени тази статия:

 

За огромната част от икономистите няма съмнение, че валутният борд трябва да се запази до въвеждането на еврото в България /което очакваме да стане през 2009 година/. Дори не е нужно човек да е икономист, за да забележи, че откакто в България има валутен борд икономиката се развива в положителна посока /за разлика от ежегодния икономически спад преди 1998 година/. Как, обаче, би се отразила на финансовия сектор евентуална отмяна на валутния борд и девалвация на валутния курс?

Знаем, че банките в голяма степен разчитат на външно финансиране или на местно финансиране в чужда валута, за да отпускат кредити на местни физически и юридически лица – пасивите в чужда валута са почти 57% от всички пасиви на банковата система. Нека си представим една банка, която е взела финансиране в евро от чужбина в размер на 100 милиона евро и с тези пари е отпуснала кредити на местни лица в левове. Следователно в актива си банката има 196 милиона лева отпуснати кредити, а в пасива – 100 милиона лева. При девалвация на курса на лева спрямо еврото – до 4 лева за евро, например, се получава ситуация, в която активът на банката не се променя – остава 196 милиона лева, защото кредитите са отпуснати в левове. Пасивът на банката, обаче, нараства – защото 100 милиона евро вече струват 400 милиона лева. С други думи, в резултат на девалвацията банката ще загуби над 200 милиона лева и ще фалира. Това ще се случи с няколко банки, ще се създаде банкова паника и банковата система ще преживее отново ужаса на 1996 година.

Какво би станало, обаче, ако банката е взела финансиране в евро и е отпуснала кредити в евро? От счетоводна гледна точка банката няма да претърпи никакви загуби при девалвация, тъй като и активите, и пасивите й са деноминирани в евро. Истината е, обаче, че по този начин проблемът не изчезва, просто се прехвърля върху фирмите, на които са отпуснати кредити – получава се така, че фирмите имат задължения във валута, докато приходите на голяма част от фирмите в страната са в левове. В този случай значителна част от фирмите попадат в ситуация, в която задълженията им, измерени в местна валута, нарастват значително, докато приходите и активите им не се променят в същата степен. Така тези фирми не могат да погасяват задълженията си към банките, банките провизират несъбираемите си вземания и изпадат в несъстоятелност.

Забелязваме, че евентуална отмяна на валутния борд и последваща девалвация на валутния курс би могла да доведе банковия сектор до фалит, повтарящ ситуацията от 1996 година. Подобно нещо би се случило и с други финансови компании, като лизинговите, например, които имат финансиране в чужда валута, а отпускат кредити в местна. С други думи, изводът е ясен – за да се избегне сигурна банкова и финансова криза е задължително валутният борд да продължи да действа до приемането на еврото.

 

-----------------------

*Вариант на статията е публикуван във вестник “Пари” през януари.

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).