Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какви реформи са необходими на България?

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата бяха оповестени данни от годишното изследване на Световнатабанка относно възможностите за правене на бизнес по света. Последното изданиеобхваща 145 страни, включително и България, като дава основа за сравнениена средата за правене на бизнес и откроява най-добрите практики в отделнитепоказатели.

Основните индикатори, които се разглеждат в изследването засягат стартиранетона нов бизнес, наемането и уволняването на работници, регистрирането насобствеността, достъпа до кредитиране, защитата на интересите на инвеститорите,прилагането на договорите и закриването на бизнес.

Лидер по провеждане на реформи в посочените области през 2003 г. е Словакияи тя се явява добър пример за улесняване на бизнеса с цел повишаване наикономическия растеж и благосъстоянието на гражданите на тази страна. Основнитереформи, проведени в Словакия, са въвеждане на гъвкаво работно време, по-леснонаемане на нови работници, откриване на частен кредитен регистър, съкращаваненаполовина на времето за започване на бизнес и намаляване на времето завръщане на задълженията от длъжниците с ?.

Прави впечатление, че като цяло в развитите страни регулациите и съответнопречките пред бизнеса са по-малко отколкото в по-слабо развитите. Освентова през 2003 г. те са извършили повече реформи, които подобряват условиятаза бизнес, и това е предпоставка те още повече да се развиват, а останалитевсе повече да изостават от тях. Именно оттук трябва да се направи и основнатапоука за управляващите в България – ако искаме българските граждани да настигаттези от развитите страни по равнище на доходите и благосъстоянието си, трябвада бъдат извършвани много повече на брой, по-мащабни и по-бързи реформиотколкото в момента.

Разбира се, регулациите съществуват и в страните с най-благоприятна среда,но това не е основание те да се увеличават, както се случва в България.Кандидатстването за членство в Европейския съюз и евентуалното приеманена България не трябва да са причина за нарастване на регулирането на бизнеса– напротив – процесът на присъединяване е водещ фактор за реформите през2003 г. както за старите, така и за новите членки на съюза. При разширяванетона ЕС фирмите от всички страни-членки се изправят пред нарастващ пазареннатиск и ограничаването на пречките пред тях е един от начините за повишаванена конкурентоспособността им.

Примери за области, в които са необходими реформи в България, има многои ще посочим един от тях. Стартирането на нов бизнес в България отнема средно32 дни, обхваща 10 процедури и се равнява на 10.3% от брутния националендоход на човек от населението. По тези показатели България изостава от среднотоза страните от региона, които представляват едни от основните и конкурентиза привличане на чужди инвестиции. Освен това съществува изискването заминимален капитал за регистриране на фирма, което е напълно излишно и трябвада бъде премахнато.

Какви са поуките от реформите по света?
Един от най-важните изводи от изследването е, че ползите от реформите сапо-големи при развиващите се страни, където има повече регулации. Многоправителства, включително и тези в България отлагат реформите с аргументите,че те са скъпи за провеждане, няма достатъчно капацитет за тях и те ще отнематтвърде много време. Те обаче, не отчитат ползите от тези реформи в сравнениес разходите за тях. Например създаването на административна агенция за регистриранена бизнес в Сърбия струва по-малко от $2 млн., а интегрирането на регистрациятана едно място в Турция струва $10 млн. Съотношението ползи:разходи в случаяе над 25:1. Само през първата година от реформата в Сърбия нетните ползиса в размер на $48 млн., а в Турция - $413 млн.

Ползите от реформите произтичат от два източника. Първо, фирмите изразходватпо-малко време и средства за съобразяване с регулациите и за търсене нафинансови ресурси. Вместо това те използват възможностите си за производствона повече и по-качествени стоки и услуги. Второ, правителството харчи по-малкоза регулиране и доставя повече публични услуги.

В заключение ще посочим някои конкретни препоръки за реформи в България.

Стартиране на нов бизнес
· Регистрацията става административен процес
· Използване на един идентификационен номер
· Премахване на изискването за минимален капитал
· Въвеждане на електронна регистрация

Назначаване и уволнение на работници:
· Излишъкът на работна ръка да се признава за основание при уволнение
· Намаление на минималната работна заплата
· Увеличение продължителността на срочните договори

Регистриране на собствеността
· Създаване на кадастър за земята
· Консолидиране на процедурите по регистрация
· Създаване на електронни регистри
· Намаление на разхода и необходимото време за извършване на процедурата

Прилагане на договорите
· Съкратена процедура за събиране на задълженията
· Ограничаване на броя на обжалванията и намаляване на времетраенето напроцедурата
· Изпълнението на решенията не е функция на съдилищата, а на частни съдия-изпълнители

Достъп до кредитиране
· Приемане на закон за обезпеченията
· Липса на ограничения за вида на обезпечението
· Оповестяване на позитивна кредитна информация
· Подобрена защита на личните данни

Защита на инвеститорите
· Разкриване на информация за семейна и непряка собственост
· Публичен достъп до информация за собствениците и за финансовото състояние

Закриване на бизнес
· Ограничаване на броя на обжалванията и намаляване на времетраенето напроцедурата
· Намаляване на разходите

Таблица 1: Индикатори за състоянието на бизнес-средата

Индикатор

България

Средно зарегиона

Средно застраните от ОИСР

Стартиранена бизнес

 

 

 

Брой процедури

10

9

6

Време (в дни)

32

42

25

Разходи (% отдохода на човек)

10.3

15.5

8

Минимален капитал(% от дохода на човек)

116.6

51.8

44.1

Назначаванеи уволняване

 

 

 

Индексза пречките при наемането на работници*

33

31.3

26.2

Индекс на негъвкавостна работното време*

40

51.5

50

Индекс на пречкитепри уволнение*

10

42.3

26.8

Индекс на негъвкавостна заетостта*

28

41.8

34.4

Разходи приуволнение (седмични заплати)

30

38.3

40.4

Регистриранена собствеността

 

 

 

Брой процедури

9

6

4

Време (в дни)

19

133

34

Разходи (% отдохода на човек)

2.4

3.1

4.9

Достъпдо кредити

 

 

 

Разходза създаване на обезпечение (% от дохода на човек)

1

7.7

5.2

Индекс на правата#

6

5.4

6.3

Индекс за кредитнатаинформация#

4

2

5

Покритиена публичния регистър на кредитите (заематели на 1000 души)

13

6.3

76.2

Покритиена частните кредитни бюра (заематели на 1000 души)

0

46.7

577.2

Защита наинвеститорите

 

 

 

Индекс на разкриванена информация

2

3.6

5.6

Прилаганена договорите

 

 

 

Брой процедури

34

29

19

Време (в дни)

440

412

229

Разходи (% отзадължението)

14

17.7

10.8

Закриванена бизнес

 

 

 

Време (в години)

3.3

3.3

1.7

Разходи (% отсобствеността)

8

13.1

6.8

Коефициентна възстановяване (центове на долар)

34.2

30.5

72.1

*По-високата стойност означава по-силна регулация

#По-високата стойност означава по-добър достъп до кредит

Източник:Световнатабанка

 


 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).