Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как се отразява пандемията на бюджетите на домакинствата

Автор: Зорница Славова / 16.04.2021
Оцени тази статия:

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

 

Националният статистически институт публикува данни за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през 2020 година. Годишният общ доход средно на лице от домакинството достига 7002 лв., което е с 6,2% повече спрямо 2019 г. (реално 4,4%) и двойно над нивата отпреди десет години.

Структурата на доходите показва отражението на случилото се през изминалата година върху домакинските бюджети. Основният източник на доходи остава работната заплата. Тя расте с 5% (близо 200 лв.) спрямо 2019 г., но делът ѝ в общите доходи намалява за първи път след постоянното и стабилно увеличение през последните пет години. През 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата в домакинските бюджети е 56,4%, или с 0,5 пр. п. по-малко от този през 2019 година. Същевременно доходите от пенсии нарастват с 12% спрямо 2019 г., основно заради увеличението на всички пенсии с 50 лв. през изминалата година, а доходите от обезщетения за безработица нарастват почти двойно, отразявайки високата безработица, както и по-високият осигурителен доход и дела на безработните с право на обезщетение. Така делът на доходите от пенсии, помощи и обезщетения достига 31,8% през 2020 г., или с 1,6 пр. п. повече спрямо 2019 година.

Пандемията, ръстът на безработицата, намаляването на заетостта и увеличаването на работата и образованието вкъщи се отразяват и на разходите на домакинствата. Размерът на разходите през 2020 г. остава почти идентичен с този от предходната година (ръстът е с 6 лв., или 0,1%), но структурата им се променя. След като през 2019 г. разходите за храна успяват да намалеят до под 30%, през 2020 г. те отново са над тази граница. Драстично намаляват разходите за развлечение, култура и образование (с 22%), за транспорт (с 11%) и за облекло и обувки (със 7%). Увеличенията на разходите пък са свързани с жилището - обзавеждане, ремонти, режийни разходи.

При вече започнало възстановяване на пазара на труда, през 2021 г. можем да очакваме смекчаване на ефекта от кризата и връщане на предпандемичните тенденции в структурата на доходите и разходите на домакинствата.

 

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).