Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета за февруари

Автор: Димитър Чобанов / 04.04.2008
Оцени тази статия:

Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на консолидираната фискална програма през първите два месеца на 2008 г. Приходите са в размер от 3 881 млн. лв., разходите - 3 131.3 млн. лв., а излишъкът е 574.7 млн. лв.

Данъчните приходи нарастват с над 1 млрд. лв. спрямо същия период на миналата година и достигат 3.32 млрд. лв. Растежът от 43.7% се дължи най-вече на косвените данъци. Приходите от данъка върху добавената стойност нарастват със 106.1%, което се дължи на забавянето на събираемостта в началото на 2007 г. в следствие на новия режим на облагане, наложен от членството на България в Европейския съюз. Като фактор трябва да се отбележи и нарасналият внос в края на миналата година, като част от данъчните приходи от тези сделки фактически се получават през януари и февруари. Приходите от ДДС за разглеждания период са 16.1% от заложените в бюджета за годината, което дава основание да се прогнозира, че те вероятно ще бъдат преизпълнени.

Приходите от акцизите нарастват с 43.3% спрямо първите два месеца на 2007 г., което се дължи както на увеличените ставки от началото на годината, така и на по-големия обем на търговията с облагаеми стоки и услуги. Приходите от акцизи запазват дела си в общите данъчни приходи, като изпълнението им представлява 17.2% от разчетите за 2008 г. Най-висок дял имат акцизите върху тютюневите изделия - 48% - и върху горивата - 44%.

Приходите от мита се увеличават с 35.5%, което се дължи на нарасналата външна търговия на България със страни извън ЕС. Това се отнася най-вече за Китай и Япония, докато по групи стоки преобладават автомобилите, захарните изделия и електрическите машини.

Нарастването на преките данъци е значително по-бавно отколкото при косвените. Приходите от корпоративен данък се повишават с 16.9% и достигат 145.6 млн. лв., което се равнява на 6.8% от годишния разчет.

По-интересна е ситуацията при данъка върху доходите на физическите лица. От началото на 2008 г. този данък е пропорционален, като е премахнат необлагаемият минимум. Нарастването на приходите е с 14.6% за първите два месеца на годината, докато през януари е имало понижение с 22.1%. Февруари 2008 г. може да се приеме за първия месец, през когото фактически действа новият данък, тъй като част от приходите през януари бяха по старата нормативна уредба. Възможно е получаването на доходите да е било забавено през януари, поради значително по-ниската пределна данъчна ставка спрямо миналата година, когато беше 24%.

Вероятно това е един от факторите за развитието на приходите от осигуровки, които през януари бяха в същия размер, както през 2007 г., докато за първите два месеца вече се наблюдава растеж от 6.1%. Промените при осигуровките са следните: намалението на общата тежест с 3 процентни пункта и увеличаване на дела от вноската за сметка на осигуреното лице от 35 на 40 на сто. Намаленията от последните години водят до повишаване на събираемостта, но все още ставката по осигуровките остава най-високата от преките данъци, което създава стимули за избягване на плащането. Освен това те се възприемат като допълнително данъчно облагане, което няма пряка връзка с качеството и количеството на социалните услуги, предоставяни от държавата.

Това е общ проблем, който се отнася за повечето публични разходи - ниската им ефективност намалява желанието на данъплатците да ги финансират и увеличава търсенето на алтернативни услуги. Освен това прозрачността при изразходването на публичните средства не е достатъчна. Отчитането е възможно да не бъде съвсем точно от гледна точка на фактическото използване на средствата. По тази причина е важно да се разглежда общият размер на публичните разходи.

Разходите в консолидираната фискална програма нарастват с 13.4%, което е леко забавяне спрямо миналия месец. Единственият компонент, който се понижава спрямо 2007 г., са разходите за лихви, тъй като политиката на правителството е насочена към намаляване размера на публичния дълг, което води и до по-ниски лихвени плащания. С най-бърз темп се увеличават капиталовите разходи - 73%, субсидиите - 49.8% и разходите за заплати и възнаграждения на персонала в публичния сектор - 19.6%. Делът на капиталовите разходи непрекъснато се увеличава, но фактите показват, че ефективността им е ниска и те се превръщат в сериозен източник на възможности за корупция.

Резултатът от изпълнението на бюджета до края на месец февруари е излишък от 574.7 млн. лв., което е значително нарастване спрямо стойността за 2007 г. Целта за излишъка през годината е около 2 млрд. лв., като тя ще вероятно ще бъде преизпълнена. Реформите в някои ключови области като здравеопазването и публичната администрация са забавени, което означава, че не може да се очаква съществено подобрение през годината. Резултатът от това, заедно с неблагоприятната ситуация на международните финансови пазари, може да доведе до понижен растеж на икономиката през 2009 г.

Показатели от консолидираната фискална програма за периода януари-февруари

 

2007

2008

промяна

Приходи и помощи

2887.5

3 881.0

34.4%

Данъчни приходи

2311.3

3 320.5

43.7%

Разходи

2760.9

3 131.3

13.4%

Дефицит/излишък

19.9

574.7

2787.9%

Източник: Министерство на финансите и собствени изчисления