Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Използване на информационно-комуникационните технологии и е-правителството в България

Автор: Даниел Георгиев* / 22.12.2011
Оцени тази статия:

След проведено изследване от НСИ за използването на информационно-комуникационните технологии и е-търговията в предприята през 2011 г. се потвърждава тенденцията на растеж на дела на компаниите, които имат достъп до интернет и поддържат интернет страница. За периода от 2009 до 2011 г. делът на фирмите, които имат достъп до интернет, отбелязва ръст от 3%.

Източник: Евростат

 

В сравнение с останалите страни в Европейския съюз по показателя достъп от предприятията до интернет, България е на предпоследно място с 87%, следвана единствено от Румъния с 79%. Най-добре се представят Холандия и Финландия, като при тях 100% от фирните имат достъп до глобалната мрежа. Средната стойност на ЕС е 95%.

Източник: Евростат

 

С увеличаване на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация се засилва и интересът към тяхното приложение от бизнеса. През 2011 г. с 13,9 пр.п. се увеличава делът на фирмите, които изпращат и попълват онлайн формуляри. Процентът от фирмите, които извършват административни процедури чрез интернет също бележи ръст с 5,5 пр. п. 

По отношение на изпращането на онлайн формуляри от предприятията до публичната администрация България е малко под средното ниво за ЕС от 64% за 2010 г. След нас са държави като Германия, Испания, Италия, Австрия и Великобритания. Най-добре по този показател се представят Литва, Холандия и Полша, а най-лошо – Румъния (42%) и Кипър (19%).

 

Източник: Евростат

 

За 2010 г. средната стойност на предпиятията в ЕС, изпращащи оферти в електронна тръжна система е 13%. България е под средното ниво със своите 10%, като след нас са Испания (9%), Холандия (9%), Словакия (7%) и Кипър (4%). Най-добре представящите се страни по този показател са Ирландия (35%) и Литва (33%). Лошото е, че през 2011 г., за която НСИ наскоро публикува данни по този показател, България, противно на очакванията, бележи влошаване с около 1 пр. п. по отношение дела на предприятията, които се възползват от тази възможност. За съжаление данни на Евростат за останалите страни в ЕС за 2011 г. няма, но може да се предполага, че оставаме близо до дъното на класацията.

 

Източник: Евростат

При използването на пълна административна онлайн процедура, предприятията в България са малко над средното ниво за ЕС, като 52% от тях използват тези услуги. След нас се нареждат страни като Германия, Испания и Италия. Тук най-добре се представя отново Литва с 94%, следвана от Словения (77%) и Франция (76%).

България все още е под средното ниво на ЕС за извършване на обмен на инфомация и услуги с публичната администация (електронно правителство). Този обмен е пряко свързан с намалението на правителствените разходи, по-лесното извършване на всякакви административни услуги и съкращаване на сроковете им. Други фактори, пряко свързани с е-услугите, са ограничаването на корупцията и улеснението за правене на бизнес.

Въпреки наблюдаваното подобрение през последните години, от данните е видно, че е необходимо да се предприемат действия за подобряване на е-услугите в повечето им направления. Това се отнася особено силно за офертите в електронната тръжна система. От една страна, този показател в най-голяма степен изразява пълнотата и функционалността на електронното правителство, а от друга е пряко свързан с корупцията при обществените поръчки. 

 

*Даниел Георгиев е стажант в ИПИ.