Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Избрани идеи от проектозакона за гилдиите на проектантите и мотивите към него*

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Искаме да обърнем вниманието на нашите читателите върху този проектозакон,

" защото в него се предвижда правителствено определяне на цени на услуги, които ще са част от договори между частни лица,

" защото, след адвокатите и лекарите - където кастовата традиция остана непроменена, картелизирането и монополът ще бъдат добити с помощта на правителството, ако законодателите отговорят на амбиция на занаята и

" защото той неминуемо ще доведе до: увеличаване на цените на услугите, насилствен износ на специалисти и удвоена мотивация на други съсловия да лобират за същото привилегировано положение.

Появата на този проектозакон е израз на обстоятелството, че в стопанството на страна все по-често срещан мотив за действие е стремежът към облаги, а не към печалба от предлагане и продажба на услуги с по-високо качество на конкурентни цени. Той показва как обществото реагира на сигналите, изпратени му от правителството чрез т.нар. програма за управление и съответните стратегии за различни отрасли.

Някои разпоредби от проекта:

"...пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на ЕС, при условията на взаимност и при наличие на:разбиране на зависимостта между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда - от друга, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се свържат съобразно човешките потребности и мащаб;разбиране на професията "архитект" и нейната роля в обществото, в частност чрез подготовка на задания, които отчитат социалните фактори." (чл. 10 (2), т. 1 ("д" и "е")

"Обществената значимост на дейностите, свързани с устройственото планиране и инвестиционното проектиране, е безспорна. Те обуславят в значителна степен качествата на урбанизираната среда, в която протича жизнения цикъл. Това налага регулиране на професионалните дейности в тези области с цел да се защитават както обществените интереси, така и интересите на представителите на съответните професионални общности." (Мотиви)

"Целите, които са поставени в предлагания законопроект [включват]:повишаване на социалния статус и икономическия просперитет на членовете на съответните професионални общности." (Мотиви)

"Определеното в договора [между проектантите и клиентите] възнаграждение не може да бъде по ниско от предвиденото в наредбата по чл. 21, ал. 1, т.5." (чл. 30 (2))

"Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:не допускат монополизъм, нелоялна конкуренция и неправомерно положение между своите членове;създават условия за свободен избор на архитекти и инженери от страна на клиента (инвеститора)." (чл. 5, т. 3 и 4)

"За изпълнение на основните цели по чл. 5 КАБ и КИИП:провеждат процедурите за признаване на пълна проектантска правоспособност;водят регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в "Държавен вестник"." (чл. 6, т. 1 и 2)

Идеята за превръщането (чрез закон и намеса от страна на правителството) на деловите съсловия в касти е в основата на нововъведенията на НОИ и Министерството на труда и социалните грижи.

*Действителното наименование на бъдещия закон е Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. В следващия брой на Преглед на стопанската свобода очаквайте коментар на същността на законопроекта, на бъдещите ефекти от него и на очакваните практики по прилагането му.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!